Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yöneticiye duyulan güven ile örgütsel adalet ilişkisinin öğretmenler açısından incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
255
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada öğretmenlerin yöneticilerine duydukları güven ile örgütsel adalet algıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Eskişehir ilinde görev yapan öğretmenler üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Basit tesadüfî örneklem yöntemi kullanılarak seçilen 600 öğretmen çalışmanın örneklem grubunu oluşturmaktadır. Elde edilen bulguların analizinde korelasyon, t ve Anova testleri kullanılmıştır. Analiz sonucunda öğretmenlerin yöneticilerine duydukları güven ile örgütsel adalet algıları arasında anlamlı bir ilişkinin bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca demografik değişkenler (yaş, cinsiyet, branş ve yöneticilik yapıyor olma) açısından bir farklılaşmanın olup olmadığı incelenmiş ve yalnızca örgütsel adalet algınsın branş değişkeni açısından anlamlı farklılaştığı, diğer değişkenler açısından ise anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı tespit edilmemiştir.

Özet İngilizce :

Examination the relationship between the trust of the teachers to their managers and their perception of the organizational justice is aimed in this study. In this scope a case study applied on the teachers in Eskişehir province. 600 teachers who were selected by using simple random selecting method were calculated as sample size of the study. "t", Correlation and Anova tests were used to analyze the collected data. According to the analyzing of the data, a significant relationship was found between the trust of the teachers to their managers and their perception of the organizational justice. Whether there were differentiations or not in terms of the demographic variables such as gender, age, field and to be manager were also searched. Only, it was found that the perception of the organizational justice differs in terms of the field variable.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :