Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Araştırmaları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turistlerin tüketim davranışları kültüre/milliyete göre farklılık gösterir mi? alman ve rus turistler üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1, Karabük Üniversitesi2
Görüntülenme :
381
DOI :
Özet Türkçe :

Rekabetin hızla arttığı çağımızda işletmelerin başarısı, hem kendi iç dinamiklerine hem de çevresel faktörler ile farklılaşan günümüz pazar koşullarına bağlı olarak gerçekleşebilmektedir. 20. yüz yıldaki teknolojik ivmeyle paralel olarak, ulaşım ve iletişimin gelişmesi, bilgi kaynaklarının artması; işletmelerin ürettikleri mal ve hizmetlerin tüketici pazarlarına ulaşımını kolaylaştırırken, ihtiyaçları doğrultusunda hareket eden insanların gereksinimlerinin birçok farklı etkenle şekillenmesi de tüketici pazarlarının karmaşıklaşmasına neden olmuştur. Bu araştırmada da, duruma en iyi örneklerden birisi olan turizm sektörünün, kendine özgü pazarlama dinamiğinde ortaya çıkan tüketici davranışları üzerine durulmuş, turistik bir destinasyon olan Alanya bölgesinde, kentin başat pazar dilimlerini oluşturan Rus ve Alman turistler üzerinde bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen istatistiki sonuçlara göre; turistik tüketicilerin tüketim davranışlarını yönlendiren en büyük etken bireysel faktörler olup, ikinci sırada pazarlama bileşenleri gelmekte, sosyo-kültürel etkenler ise son sırada yer almaktadır. Uygulanan t testi sonuçlarına göre ise; Rus ve Alman turistlerin, tüketim davranışlarında üç etken boyutundan etkilenme seviyelerinin 0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In the era where the fierce competitive settings are ever increasing, the success of establishments is heavily dependent upon the internal Dynamics of the firm along with environmental settings as well as market conditions. Parallel to the technological development in the 20th century, the growth of transportation and communications facilitate the access of goods and services to the consumer markets and the abundance of the goods and services offered in the market paved the way for a complicated consumer market. This study dwells on the consumer behavior observed in tourism sector and research was conducted over German and Russian tourists in Alanya district. The statistical data gathered indicate that individual factors are in the first place in shaping the consumption behavior, in the second place comes marketing components and socio-economic ones are in the last place. The result of t-test suggests that there is a significant difference at 0.05 significance level in terms of the nationality and the level of effect of the three dimensions used in the study.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :