Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Otel mutfaklarında stajyer istihdamı ve beceri eğitimi yeterliğine yönelik bir uygulama

Yazar kurumları :
Narlıdere Halk Eğitimi Merkezi1, Gazi Üniversitesi2
Görüntülenme :
369
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, otel işletmelerinde istihdam edilen mutfak yöneticilerinin eğitim düzeylerinin belirlenmesi ve otel işletmeleri için potansiyel istihdam kaynağı olan stajyerlerin, işletmelerde beceri eğitimi sürecini etkileyen faktörlerin analiz edilmesi amacıyla hayata geçirilmiştir. Betimsel yöntemin kullanıldığı araştırmanın örneklemini Ankara ve Antalya illerinde faaliyet gösteren 3, 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 405 mutfak yöneticisi oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. Ölçeğe ilişkin geçerlik ve güvenirlik testleri uygulandıktan sonra 30 Nisan – 30 Haziran 2010 tarihleri arasında örneklem gruba uygulanmıştır. Verilerin analizinde "yüzde", "frekans", "İlişkili Örneklem Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)" ve "Bonferroni Testi" kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre otel işletmelerinde istihdam edilen mutfak yöneticilerinin yaklaşık 1/3'ünün hiç mesleki eğitim almadığı, yükseköğrenim düzeyinde mesleki eğitim almış olanların oranının ise sadece % 1,2 olduğu anlaşılmıştır. Katılımcı mutfak yöneticilerinin işletmelerde beceri eğitimini etkileyen faktörlere ilişkin en olumlu değerlendirmeleri "Beceri Eğitiminin Uygulanış Yöntemi" faktörüne, en olumsuz değerlendirmeleri ise "Beceri Eğitimi Planı" faktörüne yönelik olmuştur. "İlişkili Örneklem Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)" ve "Bonferroni Testi" sonuçlarına göre mutfak yöneticilerinin, işletmelerde beceri eğitimini etkileyen; "usta öğretici yeterliği" ve "beceri eğitiminin uygulanış yöntemi" değişkenlerine ilişkin değerlendirmeleri anlamlı farklılık göstermezken, "beceri eğitimi planı" değişkenine ilişkin değerlendirmelerinin anlamlı (p<0,01) farklılık gösterdiği anlaşılmıştır. Elde edilen çalışma sonuçları doğrultusunda, otel işletmeleri mutfak departmanında istihdam edilmekte olan mutfak yöneticileri ve stajyerlerin mesleki yeterliklerinin yükseltilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the vocational educational levels of chefs who are employed for 3, 4 and 5 star hotels in Ankara and Antalya, and to analyze the factors which affect the practical education process of cookery trainees in hotels. The sample of the research is constituted from 405 chefs who are employed for 3, 4 and 5 star hotels in Ankara and Antalya. Public survey was used for data collection. The validity and reliability studies of the scale employed were implemented; following this the questionnaire was applied between April 30 and June 30 to the sample population. Data obtained were analyzed through "frequency", percentage", "t-test for relatedsampling one-factor variance (ANOVA) and Bonferroni test". According to the findings of the study, 1/3 of kitchen chefs who are employed in hotels had no vocational education at all and just 1,2% of them had vocational education on university level. According to the kitchen chefs "methods of skill education prosess" factor had the highest degree and "the plan of skill education" factor had the lowest degree in the evaluation of factors which effect the skill education in hotel establishments. The t-test for related-sampling one-factor variance (ANOVA) and Bonferroni test" results showed that there were differences (p<0,01) between the the factors which affect the skill education process. However there were no significant difference (p<0,01) between the factors of "Qualification of master trainers" and "methods of skill education prosess". From the other point of view, factor of "the plan of skill education" showed significant differences (p<0,01) in compare with the other factors. As a result of the findings of the study, some recommendations were given to increase the vocational competence levels of kitchen staff and trainee.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :