Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mobbing ile örgütsel bağlılık ilişkisi: şehir ve sayfiye otellerinde bir uygulama

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm İşl. ve Otelcilik Yüksekokulu1, Afyon Kocatepe Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
483
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı şehir ve sayfiye otel işletmeleri işgörenlerinin mobbing algılamaları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden faydalanılmış ve Antalya ve İstanbul'da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerindeki toplam 426 işgörene uygulanmıştır. Verilerin analizi için bağımsız örneklemler için t testi, varyans (Anova), korelasyon analizleri ve z testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları; sayfiye otel işletmeleri işgörenlerinin mobbing algılamalarının şehir otelleri işgörenlerinden daha yüksek, öte taraftan şehir otelleri işgörenlerinin örgütsel bağlılık düzeylerinin sayfiye otel işletmeleri işgörenlerinden daha yüksek düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Gerçekleştirilen korelasyon analizi sonucunda mobbing ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki negatif yönde belirlenmiştir. Diğer taraftan, korelasyon katsayılarının göreli olarak şehir otellerinde daha yüksek bulunmasıyla birlikte, iki korelasyon arasındaki farkın anlamlılığını test eden z testi sonucunda, mobbing ile örgütsel bağlılık ilişkisi şehir ve sayfiye otel işletmeleri açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study was to determine the relationship between organizational commitment and perceptions of mobbing levels of city and resort hotel businesses' employees. Survey Technique was used as a method of data collection and it was applied on a total of 426 employees in five-star hotels in Antalya and Istanbul. For the analysis of data and for independent samples; T test, variance (ANOVA), correlation analyzes and z tests were used. According to the research results; mobbing perceptions of resort city hotels' employees were higher than city hotels' employees, on the other hand organizational commitment levels of city hotels' employees were higher than resort hotels' employees. As a result of correlation analysis; a negative relationship between mobbing and organizational commitment was identified. On the other hand, correlation coefficients were found relatively higher in city hotels and according to z test, which tests the significance of the difference between the two correlation, a significant difference between organizational commitment and mobbing were not found in terms of city and hotel businesses.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :