ULUSLARARASI SERMAYE AKIMLARI ÜZERİNDEKİ KONTROLLER VE BÜYÜME DİNAMİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Gelişmekte olan ülkelerde, özellikle son 30 yıldır, uluslararası sermaye akımlarındaki dalgalanmaların dışsal krizlere neden olduğu pek çok olay yaşanmıştır. Gerçekleşen dış kaynaklı mali krizler sonucunda, ekonomistler, ekonomik reformların optimal hızı ve sırası konusunda daha sık tartışmaya başlamıştır. Bu tartışmalar özellikle, sermaye kontrollerinin uygulanmasına ve ödemeler bilançosundaki sermaye hesabının açıklığına ilişkindir. Çalışmanın ekonometrik analizinde, 1985-2011 yılları arasında sermaye girişleri üzerinde kontroller uygulayan 7 ülke ve sermaye çıkışları üzerinde kontroller uygulayan 3 ülke olmak üzere iki ayrı panel seti için uzun dönem modeli tahmin edilmektedir. Uygulamada, panel veri setlerindeki yatay kesit bağımlılığı, 2. Nesil birim kök testleri, yatay kesit bağımlılığı ve yapısal kırılmaları dikkate alan eşbütünleşme testi ve uzun dönem katsayılarını tahminlemek için Panel ARDL tahmincisi olarak, MG (Mean Group) ve PMG (Pooled Mean Group) tahmimcileri kullanılmaktadır. Ekonometrik analiz sonucunda, ülkelerin sermaye kontrollerini uygulamasının ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkiler yarattığı ve sermaye akımlarındaki dalgalanmaların yol açtığı kırılganlıkların engellenmesinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

CONTROLS ON INTERNATIONAL CAPITAL FLOWS AND ITSEFFECTS ON GWOWTH DYNAMICS

During the last few years a number of authors have argued that free capital mobility produces macroeconomic instability and contributes to financial vulnerability in the emerging nations. Controversy regarding the costs and benefits of globalization has taken center stage in policy and academic circles. The crises of the last decade have revived the debate over the merits of international financial integration. In this study examines the relationship between restrictions to capital mobility and external crises for 10 developing countries during the period 1985 to 2011. As a result of econometric studies, a cross sectionally dependence among panel data of countries have been achieved. Therefore, unit root estimations have been attained by using second generation unit root tests. Within the scope of this study, Westerlund cointegration test are analyzed as co-integration test; MG and PMG estimators to estimate long term parameters.