Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

An analysis of technology acceptance in turkey using fuzzy logic and structural equation modelling

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi1
Görüntülenme :
266
DOI :
Özet Türkçe :

Technology is in a constant progress in the way of satisfying increasing human needs. This fact will hold true for the years to come. However, the level of adaptation to technological advancements varies greatly across countries. The pace of adjustment is directly proportional to the importance attached to and the funds allocated for this purpose. Despite the abundance of technological investments in Turkey in recent years, there are only a few studies analyzing the current level of individual interest in technology. This study therefore aims to determine the technology acceptance of Turkish people by using the Technology Acceptance Model (TAM) developed by Davis (1989) and to demonstrate the reasons to accept or not accept technology departing from the links between dimensions. While accomplishing this aim, Structural Equation Model (SEM) that is a highly strong multivariable analysis technique that makes possible the evaluation of latent structures like psychosocial needs, and the Fuzzy Logic Theorem that provides strong and significant instruments for the measurement of ambiguities and provides the opportunity to meaningfully represent ambiguous concepts expressed in the natural language were used. According to the findings of this study, it was determined that the perceived ease of use is more influential in people's acceptance of technology than the perceived usefulness is. It was also found that technology acceptance does not differ significantly at the statistical significance level of 0.05 with respect to the participants' demographic characteristics (age, gender, education level, hometown etc.). In addition, analyses performed to define the relationships between the dimensions of the TAM yielded results that highly supported the TAM. In other words, the dimensions affect technology acceptance to positive and significant degrees.

Özet İngilizce :

Teknoloji, artan insan ihtiyaçları tatmin etme yolunda sürekli bir ilerleme içindedir. Bu gerçeğin gelecek yıllar ile birlikte doğruluğu ortaya daha net çıkacaktır. Ancak, bu teknolojik gelişmelere olan uyum düzeyi, ülkeler arasında büyük ölçüde değişir. Uyum düzeyinin hızı ile teknolojik araçlara tahsis edilen fonlar arasında direct bir ilişki bulunmaktadır. Türkiye'de son yıllarda teknolojik yatırımlar fazlalığına rağmen, teknoloji kullanımında bireylerin mevcut seviyesi belirlenmesi ile ilgili az sayıda çalışma vardır. Bu nedene dayanarak bu çalışmada, Davis (1989) tarafından geliştirilen Teknoloji Kabul Modeli (TAM) ile Türk insanının teknoloji Kabul durumunu ve teknoloji kabul modeli boyutları arasındaki ilişkiler belirlenerek, teknolojiyi kabul etme veya etmeme nedenlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, psikososyal ihtiyaçları gibi gizli yapıların değerlendirilmesi mümkün kılan son derece güçlü, çok değişkenli bir analiz tekniği olan Yapısal Eşitlik Modeli (SEM) ve belirsizlikler ölçümü için güçlü ve önemli araçlar sağlayanve doğal dilde anlamlı bir şekilde ifade edilmesine fırsat sağlayan Bulanık Mantık Teoremi kullanılmıştır. Bu çalışmanın bulgularına göre, algılanan kullanım kolaylığının ve algılanan faydanın, teknolojinin insanların tarafından kabulünde çok etkili olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda katılımcıların teknoloji kabulü ile demografik özellikleri (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, memleketi vb) arasında 0.05 istatistiksel anlamlılık düzeyinde önemli bir farklılık bulunmamış olduğu tespit edildi. Buna ek olarak, TAM'ın boyutları arasındaki ilişkinin belirlenmesi için yapılan bu çalışmada, yüksek oranda TAM'ni destekleyici sonuçlar elde edilmiştir. Diğer bir deyişle, TAM boyutlarının teknolojinin kabulünde pozitif ve önemli derecede etkili oldukları belirlenmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :