Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyo-politik açıdan özel olarak korunması gereken kesimlerin e-devlet hizmetlerine yönelik tutumları

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
237
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın genel amacı, sosyo-politik açıdan özel olarak korunması gereken grupların e-devlet hizmetlerine yönelik tutum düzeylerini saptamaktır. Bu genel amaç doğrultusunda, Eskişehir'de sosyo-politik açıdan özel olarak korunması gereken grupların e-devlet hizmetlerine yönelik tutumları ve bu tutumlarının içinde yer aldıkları grup değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen "E-Devlet Hizmetlerine Yönelik Tutum Ölçeği" (EDHYTÖ) ile toplanmıştır. Ölçeğin geliştirilmesi aşamasında 33 madde oluşturulmuş, bu maddeler için madde toplam korelâsyon katsayıları hesaplanmıştır. Bu analizler sonucunda anlamlı olduğu görülen 33 maddeye ölçeğin yapı geçerliği için faktör analizi yapılmış, bu analiz sonucunda da 16 maddeden oluşan üç faktörlü ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin tümü ve varimax rotasyon sonucu belirlenen iki alt boyut için güvenirlik katsayıları Cronbach α formülüyle hesaplanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırma 2010 yılında Eskişehir'de yaşayan sosyo-politik açıdan özel olarak korunması gereken, 801 -özürlü, yaşlı, kadın ve genç- kişi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları, ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu ve genel olarak grup ayırımı yapmaksızın sosyo-politik açıdan özel olarak korunması gereken kesimlerin e-devlet hizmetlerine yönelik tutum ifadelerine katılma düzeylerinin yüksek olduğunu ortaya koymuştur.

Özet İngilizce :

The main objective of this research is to determine the attitude levels of the disadvantaged people –disabled, elderly, young, women- in Eskişehir towards e-government services. To that general objective, this study investigated the attitudes towards e-government services of the disabled people and whether their attitude levels towards e-government services varied meaningfully depending on group variable. The research data was collected through "The Scale of Attitude towards E-Government Services" (SATEGS), developed by the researchers. 33 items were established when developing the scale and item total correlation was calculated. 33 items found to be meaningful as a result of these analyses were then examined by factor analysis for construct validity of the scale and a three-factor scale comprising 16 items was obtained as a result of this analysis. Reliability coefficients for the whole scale and the two sub-dimensions determined by varimax rotation were calculated through Cronbach α formula. The Chi- Square test was employed to test the construct validity of the scale could be determined. The research was carried out with 801 disabled people - disabled, elderly, young, women- in Eskişehir, Turkey, in the 2010. The findings from this study revealed that the scale was valid and reliable and that generally disadvantaged people' level of agreement with the attitude statements for e-state services was high regardless of group.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :