Türkiye’de ve İngiltere’de Siyasal Partilerin Ortaya Çıkışı

Günümüz toplumlarında bireylerin siyasal hayata katılımı açısından siyasal partiler oldukça önemli yer tutmaktadır. Bireyin siyasal hayata katılımı açısından toplumun tüm katmanlarınca içselleştirilmiş bir demokrasi kültürüne sahip ülkeler bu hususiyete sahip olmayanlara nazaran daha ileri bir konumdadırlar. Hükümet politikaları iktidardaki siyasal partiler tarafından şekillendirildiği için devleti yönetenler bir bakıma siyasal partilerin bizzat kendileridir. Bu çalışmada ülkemizde ve İngiltere’de siyasal partilerin doğuşu ve mevcut durumlarına dair genel bir değerlendirme yapılarak, elde edilen tespitler çerçevesinde söz konusu alandaki eksikliklerin giderilmesi açısından getirilebilecek çözüm önerilerine yer verilecektir

Türkiye’de ve İngiltere’de Siyasal Partilerin Ortaya Çıkışı

Kaynakça

Cotteret, Jean-Marie ve Emeri, Claude. Seçim Sistemleri, Çev. Tanju Gökçöl, Gelişim Yayınları, İstanbul, 1975.

Perinçek, Doğu. Anayasa ve Partiler Rejimi, Kaynak Yayınları, Ankara, 1985.

Teziç, Erdoğan. 100 Soruda Siyasi Partiler, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1976.

Bilik, Erol. “İngiltere’de 18. Ve 19. Yüzyıllarda Parlamento Hükümeti ve Anayasa Islahatı”, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/275/2789.pdf, (28.05.2012).

Haytoğlu, Ercan. Türkiye’de Demokratikleşme Süreci ve 1945’te Çok Partili

Siyasi Hayata Geçişin Nedenleri (1908-1945), PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı: 3, 1997, ss. 47-48.

Kapani, Münci. Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınevi, İstanbul, 2001. Karamustafaoğlu, M. Tunçer. “İngiliz İşçi Partisi”, http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-1961-18-01-04/AUHF-1961- 01-04-Karamustafaoglu.pdf, (28.05.2012). Sencer, Muzaffer. “İnsan Hakları Açısından İngiliz Devrimi”, http://yayin.todaie.gov.tr/goster.php?Dosya=MDU0MDUwMDU2, (29.05.2012).

Tural, Erkan. “II. Meşrutiyet Döneminde Siyasal Partilerin Taşra Politikaları”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 37, Sayı:4, 2004.

Al, Gülşah. II. Meşrutiyet Dönemindeki En Büyük Muhalefet Hürriyet ve İtilaf Fırkası, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 2006.

Aliefendioğlu, Y. Siyasi Partiler ve Sivil Toplum Örgütleri, Anayasa Yargısı Dergisi,Cilt 16,Ankara,1999.