Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışanların nepotizm ve örgütsel adalet algılamaları:orta anadolu bölgesinde bir aile işletmesi uygulaması

Yazar kurumları :
Nevşehir Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1, Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
327
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, çalışanlar arasındaki nepotizm ve örgütsel adalet algılamaları arasındaki ilişki ve etkileşimin belirlenmesinden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi Orta Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren bir aile işletmesinin 129 mavi yakalı çalışanıdır. Araştırmada kullanılan veriler, iki ölçekten oluşan anket yardımı ile toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre, çalışanların nepotizm ve örgütsel adalet algılamaları arasında ters yönlü fakat düşük bir ilişkinin olduğu, regresyon analizi sonuçlarına göre ise, örgütsel adalet algısı üzerinde, nepotizmin boyutlarından terfide kayırmacılık ve işe alma sürecinde kayırmacılık boyutlarının etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmada, çalışanların gerek nepotizm ve gerekse örgütsel adalet algılamalarının demografik değişkenlere göre her hangi bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to determine the relationship and interactions between workers' nepotism and their organizational justice perceptions. The sample of this research is 129 blue color workers of a family business in Central Anatolian Region. Data used in this research was gathered by a questionnaire composed of two scales. According to research findings, it was determined that there is a negative but low correlation between the workers' nepotism and their organizational justice perceptions. On the other hand, according to regression analysis findings, recruitment and promotion processes and the dimensions of the nepotism are effective on the organizational justice perception. Also, it was found that nepotism and organizational justice perceptions didn't vary in terms of demographic variables.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :