Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş Ahlakı Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının mesleki etik dışı davranışlar ile ilgili görüşleri

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
401
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının mesleki etik dışı davranışlar ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Tarama modelindeki araştırmanın örnekleminde Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 525 öğretmen adayı bulunmaktadır. Araştırmanın verileri Etik Dışı Davranışlar Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t Testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının mesleki etik dışı davranışlara yüksek düzeyde katılım gösterdiği belirlenmiştir. Katılımcılar, öğrenciler arasında zengin-fakir ayrımı yapmayı en yüksek düzeyde; kendi öğrencilerine okul dışında ücretli ders vermeyi ise en düşük düzeyde etik dışı davranış olarak görmektedir. Katılımcıların görüşleri toplam puanda cinsiyet, program ve sınıf değişkenlerine göre değişmemektedir. Ancak madde bazında cinsiyet, program ve sınıf değişkenlerine göre farklılıklar vardır. Öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitimlerinde meslek etiği ilkelerine daha duyarlı hâle gelmeleri için önlemlerin alınması önerilebilir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to fi nd out prospective teachers’ views about occupational unethical behaviours. The sample of the study, which is in survey model, is composed of 525 prospective teachers studying at Dumlupınar University Education Faculty. Data were gathered via “Unethical Behaviours Scale”. For data analysis, descriptive statistics, t test and one-way variance analysis were used. According to the data gathered, it was found out that the prospective teachers attended the unethical behaviours at a high level. The participants view making discrimination between the rich and poor students as the most unethical behaviour, and tutoring outside school with wage as the least. The views of the participants, in the total score, vary depending on the variables of gender, program studied and grade. However, when the single items are considered, some differences were found depending on gender, program studied and grade variables. It can be suggested that some steps should be taken in the pre-service training period for the prospective teachers to become more sensitive to professional ethics.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :