Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Using the moodle learning management system in problem based learning method

Yazar kurumları :
Atatürk University1, Kazım Karabekir Education Faculty2, Erzurum3, Turkey4
Görüntülenme :
256
DOI :
Özet Türkçe :

In this study, a lesson was designed where the PBL method was supported with modular object oriented dynamic learning environment (MOODLE). Students’ opinions about the implementation of MOODLE, which they were used with the PBL method, were gathered and obtained experiences were discussed. The study was conducted as an experimental study with a single group. Both quantitative and qualitative techniques were used as data collecting tools. Data was gathered with the scale which was used to determine of students’ opinions about the MOODLE, also interviews and document analysis were used as data collecting tools. The sample of the study consists of 42 first class undergraduate students who took General Chemistry-II course in the department of primary science education and 5 instructors in department of chemistry education at Kazim Karabekir Education Faculty at Ataturk University. While quantitative data were analyzed by one samples t-test, qualitative data were analyzed descriptively. In this study, it is seen that using MOODLE during the implementations of the PBL method led the lesson instructed to have positive effects on students. In additional, thanks to the MOODLE, it was determined that both a high quality and interactive setting were provided throughout the term and encouragement for participation increased.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada, Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) yönteminin Esnek (modüler) Nesne Yönelimli Dinamik Öğrenme Ortamı (MOODLE) ile desteklendiği bir ders dizaynı yapılmıştır. Uygulama sonrası öğrencilerin, PDÖ yöntemiyle çalışırken yararlandıkları MOODLE hakkındaki görüşleri belirlenerek elde edilen deneyimler tartışılmıştır. Çalışma tek grup üzerinden deneysel bir çalışma olarak yürütülmüştür. Araştırma bulguları hem nicel hem de nitel yaklaşımlarla elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak; MOODLE hakkında öğrenci görüşlerini belirleme ölçeği, mülakatlar ve doküman incelemesinden faydalanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği Programında öğrenim gören ve Genel Kimya-II dersini alan, toplam 42 birinci sınıf öğrencisi ve aynı üniversitenin Kimya Eğitimi Anabilim dalında görevli 5 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Nicel verilerin analizinde tek örnek t-testi (one-sample t-test) kullanılmıştır. Nitel veriler ise betimsel analize tabi tutulmuştur. Bu çalışmada PDÖ yönteminin uygulamaları esnasında MOODLE’dan faydalanılmış olması yürütülen dersin öğrenciler üzerinde olumlu etkilerin oluşmasını sağlamıştır. Ayrıca MOODLE’ın uygulama süresi boyunca hem daha kaliteli ve etkileşimli bir ortam hem de derse katılım için teşvikin artmasını sağladığı belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :