Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk öğrencilerinin yazma kaygısı: ölçek geliştirme ve çeşitli değişkenler açısından yordama çalışması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
487
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, ilköğretim ikinci kademe Türk öğrencilerine yönelik "Yazma Kaygısı Ölçeği" (YKÖ) geliştirmek, ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini incelemek ve geliştirilen ölçek aracılığıyla ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazma kaygısı taşıma durumlarını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın ölçeğini oluşturma süreci Sakarya’daki ilköğretim okullarında öğrenim gören 774 öğrenciyle gerçekleştirilmiş ardından geliştirilen ölçek 480 ilköğretim ikinci kademe öğrencisine uygulanmıştır. Araştırmada geçerlik çalışmaları olarak yapı geçerliği, güvenirlik çalışmaları olarak ise iç tutarlılık ve madde analizi yapılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda toplam varyansın % 30.5’ini açıklayan ve tek faktör altında toplanan 19 madde elde edilmiştir. Ölçeğin tek faktörlü yapısının doğrulanması amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizinde Ki-kare değerinin (x2=557.54, sd=151, p=0.00) anlamlı olduğu görülmüştür. Uyum indeksi değerleri ise RMSEA=.059, CFI=.92, IFI=.92, GFI=.93, AGFI=.91 ve SRMR=.050 olarak bulunmuştur. Yazma Kaygısı Ölçeği’nin iç tutarlılık katsayıları ölçeğin bütünü için .80 olarak bulunmuştur. Ölçeğin madde-toplam korelasyonlarının .30 ile .52 arasında değiştiği görülmüştür. Bu bulgulara dayanarak Yazma Kaygısı Ölçeği’nin eğitim alanında kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. Ölçek geliştirildikten sonra Sakarya’daki ilköğretim okullarında öğrenim gören 480 ilköğretim ikinci kademe öğrencisi üzerinde asıl uygulaması yapılmıştır. Öğrencilerin Yazma Kaygısı Ölçeği’nden aldıkları puanlar, aritmetik ortalama ve standart sapma göz önüne alınarak değerlendirilmiş, puanların kişisel değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için, t Testi, tek yönlü varyans analizi ve Lcd Testi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucu, Türkçe dersini sevme, sınıf düzeyi, aile gelir düzeyi, bir ayda okunan kitap sayısı ve el yazısının düzgünlüğü değişkenlerine göre öğrenci puanlarında anlamlı fark ortaya çıkarken, cinsiyet değişkeninde anlamlı fark ortaya çıkmamıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study was undertaken to develop a Writing Anxiety Scale that will assess and identify the state of writing anxiety in the primary education students. The process of creating the scale of the study in Sakarya studying in primary schools with 774 students carried out after the second stage, developed primary school students was administered to 480 scale. In this research construct validity, internal consistency and item-total correlations were examined. As a result of factor analysis for construct validity, one factor has emerged consist of 19 items, and account for the 30.5 % of the total variance. Confirmatory factor analysis showed that the one-factor model fitted the data (x2=557.54, sd=151, p=0.00). Confirmatory factor analysis showed that the three-factor model fitted the data RMSEA=.059, CFI=.92, IFI=.92, GFI=.93, AGFI=.91 and SRMR=.050. The internal consistencies were .80 for entire scale. Findings also demonstrated that item-total correlations ranged from .30 to .52. According to these findings the Writing Anxiety Scale can be named as a valid and reliable instrument that could be used in the field of education. After the scale was developed in Sakarya studying in primary schools with 480 students carried out. Students receive their scores from Writing Anxiety Scale, the arithmetic mean and standard deviations were considered to be taken into consideration. In order to identify the effect of individual variables, t-test, one-way analysis of variance and LCD tests were used. Analysis showed that the variables of Turkish love of course, class, family income level, a number of books read per month and the smoothness of handwriting attended by students resulted in significant differences in student perceptions whereas the variable of gender did not affect the perceptions of students.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :