Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The investigation of kafkas university of candidate teachers’attıtudes towards environmental problems with respect to some variables

Yazar kurumları :
Kafkas Univeristy1, Faculty of Education2, Kars3, Turkey4
Görüntülenme :
294
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of the study is to determine the Kafkas University of Candidate Teachers’Attıtudes Towards Environmental Problems With Respect to Some Variables (gender, the neighbourhood where they lived the longest, whether they took environmental education course in their earlier education life and the departments which they attend to). In this study general survey method has been used which takes part among the survey method. This research was went through with 170 candidate teachers between 2009-2010 teaching years in Kafkas University of Education Faculty. The research’s universe is done by all of the candidate teachers in Turkey and the resarch’s sample is done by the candidate teachers who attend to the departments such as class teaching, social sciences teaching, pre-primary school teaching, sciences teaching, Turkish teaching. In this research, Environmental Attitude Scale‛ is used as a way of date aggregation by Şama (2003). For the analysis of the data was used Anova stasittics and t test to determine whether the candidate teachers’ attitude change meaningfully according to various differences. Additionally, Mann Whitney U- test and Kruskal Wallis H- test was applied to expose whether to show significant difference between the scores obtained from unbound sample Conseguently, what is confirmed is that the candidate teachers’ attitude toward the environmental problems do not show a meaningful difference according to the neighbourhood where they lived the longest [X2 (sd=2, n=170)=.814; p>.05], whether they took enviromental education course in their earlier education life [U=2.82 p>.05], the departments which they attend to [F(4,165)=.44; p>.05]. However, it was found that significant differences according to gender [t(168)=2.204, p<.05].

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının çevre sorunlarına ilişkin tutumlarını bazı değişkenler açısından incelemektir. (cinsiyet, en uzun süre yaşadıkları yerleşim birimi, daha önceki öğrenim hayatlarında çevre dersi alıp almama durumu ve öğrenim gördükleri bölümler). Çalışmada tarama modeli kapsamında bulunan genel tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırma Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde; 2009-2010 öğretim yılında, toplamda 170 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini Türkiye’deki tüm öğretmen adayları, örneklemini ise eğitim fakültesinde; Sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği, okul öncesi, fen bilgisi ve Türkçe öğretmenliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Şama (2003) tarafından hazırlanan ‚Çevresel Tutum Ölçeği‛ kullanılmıştır. Verilerin analizinde, öğretmen adaylarının, çevre sorunlarına yönelik tutumlarının, çeşitli değişkenler açısından anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi için ANOVA istatistiği ve t testi uygulanmıştır. Ayrıca ilişkisiz örneklemden elde edilen puanların birbirinden anlamlı farklılık gösterip göstermediğini test etmek için Mann Whitney U- testi ile Kruskal Wallis H- testi uygulanmıştır. Sonuç olarak öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumlarının; en uzun süre yaşadıkları yerleşim birimine *X2 (sd=2, n=170)=.814; p>.05+, çevre dersi alıp almama durumuna*U=2.82 p>.05+ ve öğrenim gördükleri bölümlere *F(4,165)=.44;p>.05+ göre anlamlı fark göstermediği ortaya çıkmıştır. Buna karşın cinsiyete göre anlamlı farklılık *t(168)=2.204, p<.05+ bulunmuştur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :