Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Proje tabanlı öğrenmede çoklu zekâ yaklaşımının matematik öğrenme başarısına etkisi

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi1
Görüntülenme :
405
DOI :
Özet Türkçe :

Özellikle matematik ve elbette ki diğer teorik bilimler genellikle öğrencileri derste pasif kalmasına dersten uzaklaşmasına sebep olan geleneksel sunuş yöntemi ile öğretilmektedir. Bu makale proje tabanlı öğrenme ve çoklu zekâ yaklaşımı gibi diğer alternatif öğretim yaklaşımlarının kullanılmasını savunmakta ve öğrencinin derse daha fazla katılımının, bir birleri ile daha fazla etkileşim içerisinde olmalarının ve daha geniş bir bakış açısı kazanabilmelerinin önemini vurgulamaktadır. Bu araştırmanın amacı, matematik dersinde uygulanan proje tabanlı öğrenmede çoklu zekâ yaklaşımının öğrencilerin matematik dersi başarılarına etkisini belirlemektir. Yöntem: Araştırma, ön test–son test kontrol gruplu modelde düzenlenmiş deneysel bir çalışmadır. Deneysel uygulama, 2006–2007 eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminde İstanbul ili Fatih ilçesindeki iki ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini bu iki okulun toplam 144 adet 6. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Deney gruplarında proje tabanlı öğrenme gerçekleştirilirken kontrol gruplarında geleneksel öğrenme gerçekleştirilmiştir. Deney–1 grubunda projeler öğrencilerin en yüksek puan aldıkları zekâ alanına paralel verilirken, deney–2 grubunda ise projeler öğrencilerin en düşük puan aldıkları zekâ alanına paralel olarak verilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, matematik başarı testi ve çoklu zekâ alanları belirleme envanteri kullanılmıştır. Elde edilen veriler araştırmanın problemlerine dayalı olarak değerlendirilmiştir. Sonuç: Araştırmanın sonucunda, matematik dersinde uygulanan proje tabanlı öğrenmede çoklu zekâ yaklaşımının öğrencilerin matematik dersi başarılarına istatistik olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Diğer taraftan çoklu zekâ alanlarına göre uygulanan proje tabanlı öğrenmenin öğrenci başarıları üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu görülmüştür.Araştırmanın sonucunda, matematik dersinde uygulanan proje tabanlı öğrenmede çoklu zekâ yaklaşımının öğrencilerin matematik dersi başarılarına istatistik olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Bu sonuca rağmen projelerin öğrencilerin en yüksek puan aldıkları zekâ alanlarına göre dağıtıldığı deney – 1 grubu ile geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubunun başarıları arasında istatistik açıdan anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Diğer taraftan projelerin öğrencilerin en düşük puan aldıkları zekâ alanlarına göre dağıtıldığı deney – 2 grubu ile geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubu başarıları arasında istatistik açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamış olması dikkat çekici bir noktadır. Bu sonuca göre kullanılan iki alternatif öğretim yönteminin öğrenci başarısının daha da yükselmesini sağladığı söylenebilir.

Özet İngilizce :

Especially mathematics and of course other theoretical sciences are often taught purely using the traditional lecture format, which causes passivity and isolation of students. This paper advocates the use of certain alternative teaching methods, including project based leaning and multiple intelligence approach. The emphasis throughout is on getting students to participate more, to interact more, and to broaden their perspective. The purpose of this research is to determine the effects of multiple intelligence approach in project based learning on the students’ mathematics achievements. Method: The research was an experimental study designed according to pretest-posttest design with control group. The experimental study was conducted at two primary schools in the Fatih district of İstanbul in the spring semester of 2006–2007 education years. A total of 144 students of 6th classes of these schools participated. While students in the experimental groups were learning mathematics with project based learning, the control group students learned mathematics with traditional methods. In the first experimental group the project topics were assigned according to intelligences which the students’ maximum points in multiple intelligence quizzes, in the second experimental group, the project topics were assigned according to ones which the students’ minimum points in multiple intelligence quizzes. The data were gathered through a mathematics achievement test and a multiple intelligence quiz. The gathered data were analyzed descriptively and then the findings were determined and evaluated based on the research questions. At the end of the study, it was found that there was no statistically important effect of multiple intelligence approach in project based learning applied in mathematics lesson on the students’ mathematics achievements. On the other hand, it was also seen that project based learning applied according to multiple intelligences has positive effect on the students’ achievement.Although at the end of the study there was no statistically important effect of multiple intelligence approach in project based learning applied, it is important findings that while the students in the first experimental group that the project topics were assigned according to intelligences which the students’ maximum points in multiple intelligence quizzes were found statistically more successful according to the students in the control group, the students in the second experimental group that the project topics were assigned according to intelligences which the students’ minimum points in multiple intelligence quizzes were not found statistically more successful. According to this result, using two alternative learning approaches together supplies higher success.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :