Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Candidate teachers’ attitude toward scientific research

Yazar kurumları :
Mevlana University1, Faculty of Education2, Department of Computer and Instructional Technology3, Turkey4 5, Ahi Evran Unive
Görüntülenme :
304
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this study was to examine candidate teachers’ attitude toward scientific research. The study was a descriptive survey. Study group was composed of 713 education faculty students. Data were collected with a scale called ‚Scale of attitude towards scientific research‛ developed by the researchers. Data analysis involved calculation of descriptive statistics (mean, standard deviation, min, max, frequency and percentile), analysis of variance (ANOVA), LSD, and t tests. As a result: Teacher candidates' attitude toward scientific researches levels are ‚high‛ according to all the factors. Teacher candidates' attitudes toward scientific researches levels are significantly different according to departments except ‚Positive Attitude toward Researches‛ factor. Teacher candidates' attitude toward scientific researches levels are significantly different according to genders for ‚Be ‚the reluctance of help researchers‛, ‚Negative Attitude toward Researches‛ and ‚Positive Attitude toward Researches‛ factors.

Özet İngilizce :

Temel amacı öğretmen adaylarının bilimsel araştırmalara yönelik tutumlarını belirlemek olan bu araştırma, betimsel nitelikli bir çalışma olup tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 713 eğitim fakültesi öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen ‚Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği‛ kullanılarak toplanmıştır. Toplanan veriler üzerinde standart sapma, aritmetik ortalama, minimum, maksimum, frekans ve yüzde gibi açıklayıcı istatistikler farklılaşmaları analiz etmek üzere tek yönlü varyans analizi (ANOVA), LSD ve t testleri kullanılmıştır (p<0,05). Verilerin analizi ile şu sonuçlara ulaşılmıştır: Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmalara ilişkin tutumları tüm faktörler açısından ‚yüksek‛ düzeydedir. Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmalara yönelik tutumları ‚Araştırmalara Yönelik Olumlu Tutum‛ faktörü dışındaki diğer faktörler açısından öğrenim gördükleri bölümlere göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Öğretmen adaylarının cinsiyetleri bilimsel araştırmalara ilişkin tutumlarını ‚Araştırmacılara Yardımcı Olmaya İsteksizlik‛, ‚Araştırmalara Yönelik Olumsuz Tutum‛ ve ‚Araştırmalara Yönelik Olumlu Tutum‛ faktörleri açısından etkilemektedir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :