Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgisayar öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Sultanbeyli Turhan Feyzioğlu Ticaret Meslek Lisesi1, Gazi Üniversitesi2
Görüntülenme :
291
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, bilgisayar öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarını açıklayabilmektir. Betimsel bir çalışma olan bu araştırmada veriler; Ali Arslan (2006) tarafından geliştirilen ‘Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği’ isimli ölçek kullanılarak toplanmıştır. Araştırma evrenini; 2006-2007 öğrenim döneminde Gazi Üniversitesinin değişik fakülte ve bölümlerinde öğrenim görmekte olan bilgisayar öğretmen adayları (4. sınıf öğrencileri) oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 119 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, t testi, varyans analizi ve tukey testi istatistiksel yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmaya katılan bilgisayar öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarının oldukça yüksek olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to be able to explain attitudes of computer teacher candidates related to computer-aided education. In this research which is descriptive, data has been gathered by using ‚The Questionnaire Related to Computer-Aided Educate‛, which is developed by Ali Arslan (2006). Research field includes computer teacher candidates (fourth degree students) who take courses from different faculties and departments of Gazi University in 2006-2007 education semesters. Research sample contains 119 students who are chosen with basic random sampler method. To analyze data, frequency, percentage, t, anova and tukey statistical tests are used. It is seen that attitudes of computer teacher candidates towards computer-aided education is very high.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :