Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Akademisyenlerin performans değerlendirme, motivasyon ve örgütsel adalet ile ilgili görüşlerine ilişkin nitel bir çalışma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi1
Görüntülenme :
742
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacını üniversite çalışanı olan akademisyenlerin performans değerlendirme, motivasyon ve örgütsel adalet konularına ilişkin görüşlerini ortaya koymak oluşturmaktadır. Araştırmanın, öncelikli olarak üniversiteler olmak üzere yönetici ve çalışanlara farkındalık ve yol göstericilik anlamında önemli katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir. Araştırma nitel araştırma teknikleri ile yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak görüşme yöntemlerinden biri olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu üniversitede görev yapan 21 akademisyen oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen sonuçlardan bazıları şu şekildedir: Performans değerlendirme ve motivasyon örgütsel yaşamda önemli yer teşkil eden iki kavram olup birbiriyle ilişkilidirler. Bu ilişki, çalışanla ilgili bireysel özellikler (çalışanın kişisel ve psikolojik özellikleri vb.) ve örgütsel değişkenler (örgüt yöneticisi, örgütün diğer çalışanları, örgütün sunduğu olanaklar vb.) göz önüne alınarak açıklanmalıdır. Örgüt çalışanları performans değerlendirme sonucuna ait oluşturdukları algılarını hem kendi girdi ve çıktılarıyla hem de diğer örgüt çalışanlarının girdi ve çıktılarıyla karşılaştırmaktadırlar. Çalışanların karşılaştırma sonucunda elde edilen yargıları motivasyon ve performanslarını etkilediği gibi örgüt uygulamalarına yönelik adil olma duygusuna sahip olup olmalarını da etkilemektedir. Ayrıca araştırmada sonucunda devlet üniversitelerinin performans değerlendirme açısından bir dönüşüm süreci içerisine girip, yapısal değişikliklere ihtiyaç olduğunu ortaya konulmuştur.

Özet İngilizce :

This study aims to identify academicians’ views related to performance evaluation, motivation and organizational justice. It is believed that this study will primarily raise the awareness of administrators and academic staff of universities and will contribute to them. Study utilizes qualitative research methods. In order to collect qualitative data semi-structured interview technique was used .Working group consists of 21 academicians employed at the university. Some of the findings are as follows: performance evaluation and motivation are important concepts for organizational life and are interrelated. This relationship should be explained considering individual variables about the academic staff (personal and psychological characters of the academic staff) and organizational variables (manager of organization, other academic staff of organization, organizational facilities provided). Members of organizations compare perceptions regarding performance evaluation results both with their own input and output and with those of others in organizations. Since judgments related to comparison affect motivation and performance, it is instrumental in feelings of justice in organizational applications. Study also reveals state universities in Turkey are in need of transformation in performance evaluation and structural change.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :