PERSONELİ GÜÇLÜ KILAN ÖRGÜTSEL BİR YAPI OLUŞTURMADA SOSYAL-YAPISAL ÖNCÜLLERİN GÜÇLENDİRMEYE OLAN ETKİLERİ VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öz Özet: Bu araştırma işgörenlerin kendilerini güçlü hissedebilmeleri içinörgütlerin sahip olması gereken sosyal-yapısal özellikleri belirlemeyihedeflemiştir. Bu maksatla psikolojik güçlendirmenin "etki" boyutu ileörgütlerin sosyal-yapısal özellikleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir, Ayncaörgütsel sonuçlarda farklılık yaratabilecek düzeye getirilen güçlendirilmişişgörenlerin göstereceği bağlılık türleri analiz edilmiştir. Araştırma 13 kamuüniversitesindeki 403 akademik personel üzerinde uygulanmıştır. Sonuç olarakkatılımcı iş iklimi, örgütsel kaynaklara erişim ve bilgiye erişimin güçlendirmeile pozidf yönlü ilişkili olduğu ve güçlendirilmiş işgörenlerin örgütlerineduygusal ve normatif bağlılık gösterdikleri tespit edilmiştir. Absract: This study aims to define the social structural characteristicsthat organizations should have to help their employees being feel empowered.With this in mind, the relations between impact dimensions of psychologicalempowerment with social structural characteristics of organizations areexamined. The organizational commitment types of empowered people werealso analysed. The study sample was consisted of 403 academicians from thestate universities. Participative work climate, access to organizational resourcesand information were related positively to empowerment. Furthermore the studyalso found that empowered employees have shown normative and affectivecommitment to their organizations.