AN EMPIRICAL INVESTIGATION ON THE PREDICTORS OF THE SUBJECTIVE MANAGERIAL CAREER SUCCESS IN TURKEY

Öz Özet: Bu çalışma ülkemizdeki yöneticilerin öznel yönetimsel kariyerbaşarılarının belirleyicilerini incelemeyi amaçlamıştır. Çalışmada fmansalbaşarılar, hiyararşik başarılar ve kariyer tatmini öznel yönetimsel kariyerbaşarıları olarak ele alınmıştır. Öznel yönetimsel kariyer başarılarınınbelirleyicileri olarak demografik özellikler, insan sermayesi, iş değeri, aile veörgiH-yapj değişkenleri seçilmiştir, 246 yöneticimizden elde edilen verilereregresyon analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, ağırlıklı olarak,demografik özelikler, iş değeri ve örgiit-yapı bağımsız değişkenleri, bağımlıdeğişken olarak ele alınan öznel yönetimsel kariyer başarılarının üç yönüüzerinde etkili olmuştur. Abstract: The main purpose of this research is to examine the nature ofthe predictors of subjective career success of the managers in Turkey. Careersatisfaction, hierarchical success, and financial success were used as subjectivecareer success in the study. Demographic variables, human capital, work values,family, and structural or work variables were selected for the study asdeterminants of subjective career success. Regression was analysed the dataobtained from 246 managers. According to the analysis result, independentvariables including demographic, work value and structural variables haveaffected the three dimensions of subjective career success.