Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

International Journal of Language Academy

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The analysis of the relation between the reading habits of the preservice teachers of the turkish language and their empathic skills

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
247
DOI :
Özet Türkçe :

Violence and aggression as a critical problem are increasing day by day in many parts of the life. The basic functions of the Turkish language lesson are educating, soci alizing the people; getting them to acquire ability for establishing impressive communication and getting them sensitive to those around. In this context, the purpose of getting students to gain the reading culture is one of the major p urposes of education of the Turkish language. For this reason, in this study, it has been researched the circumstances of the preservice teachers of Turkish language and their ability for empathy and has been analyzed whether there is a relation between them, or not. This res earch is a quantitative study that the relation between the circumstances of the preservice teachers of Turkish language and their empathic skill has been examined. The participants of the research are 123 preservice teachers who study in 1st and 3rd grade at Gazi University, Gazi Faculty of Education, the Department of the Turkish Language in the 2012 - 2013 Spring term. During the data collection, Empathic Skill Scale developed by Üstün Dökmen (1988) and the questionnaire constituted by scanning the literat ure and composed of the questions on determining the reading habits of the preservice teachers has been used. For the analysis of the data, the packaged software SPSS 17 has been utilized.

Özet İngilizce :

Etkili iletişim kurma ve eşduyum (empati) becerisi kazanamayan bireylerden oluşan bir toplumda, bireylerin sorun çözme becerisinden yoksun olmalarından kaynaklanan şiddet ve saldırganlık olayları kaçınılmazdır. Bununla birlikte şiddet ve saldırganlık, önemli bir s orun olarak yaşamın birç ok alanında her geçen gün artmaktadır. Türkçe dersinin temel işlevleri kişileri eğitme, sosyalleştirme, onlara etkili iletişi m kurma becerisi edindirme ve çevresindekilere karşı duyarlık kazandırmadır. Bu bağlamda öğrencilere okuma kültürü edindirmek amacı , Türkçe eğitiminin en temel amaçları arasında yer alır. Bu nedenle bu çalışmada Türkçe öğretmeni adaylarının okuma durumları ile eşdu yum becerileri araştırılmış ve bunların arasında ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Bu araştırma, Türkçe öğretmeni adayla rının okuma durumları ile eşduyumsal becerileri arasındaki ilişkinin incelendiği nicel bir çalışmadır. Araştırmanın katılımcıları, Gazi Üniversitesi Ga zi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi bölümünde 2012 - 2013 yılı Bahar döneminde 1 ve 3. sınıfta okuyan 123 Tü rkçe öğretmeni adayıdır. Verilerin toplanmasında Üstün Dökmen (1988) tarafından geliştirilen Empatik Beceri Ölçeği ile alanyazın taranarak oluşturulan ve öğretmen adaylarının okuma durumlarını belirlemeye yönelik sorulardan oluşan sormaca kullanılmıştır. V erilerin çözümlenmesinde SPSS 17 paket programından yararlanılmıştır. Araştırmada Türkçe öğretmeni adaylarının önemli bir bölümü en son bir ay ya da daha uzun süre önce bir kitap bitirdiğini, kütüphaneden nadiren yararlandığını ve okumaya günde yarım saatt en az zaman ayırdığını belirtmiştir. Hiç kitap okumadığını ve kitap okumaktan zevk almadığını belirten Türkçe öğretmeni adayları bulunmaktadır. Bununla birlikte yeni çıkan kitapları takip etmed iğini belirten katılımcıların sayısının çokluğu da dikkat çekic idir. Katılımcılara uygulanan sormacada yer alan maddelere verilen yanıtlar ile eşduyumsal beceri düzeyleri arasında ise genel olarak belirgin bir ilişki bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :