Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal etkileşimin komşuluk düzeyinde geliştirilmesine yönelik bir araştırma: ankara toki atakent sitesi örneği

Yazar kurumları :
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü1
Görüntülenme :
350
DOI :
Özet Türkçe :

Kentleşme, mekanın fiziksel, sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan değişimine neden olan ana faktörlerden biridir. Mekandaki bu dönüşüm, zaman içinde etkileyen ve etkilenen şeklinde kendini tamamlamaktadır. Bu çalışmada, kentleşmenin etkileri, konut bahçesi ve dış mekan kullanımları, sosyal etkileşim ve komşuluk çerçevesinde irdelenmiştir. Çalışmada, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Ankara Atakent Sitesi konut bahçesi ve dış mekan kullanımlarının, sosyal etkileşimdeki rolünün ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Kasım 2011-Mart 2012 tarihlerinde, rassal seçim yöntemiyle 680 kişiye, yüz yüze görüşme tekniği ile anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 18.00 programı ile bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Veriler, Tanımlayıcı İstatistik, Faktör Analizi ve Tek Yönlü Anova (Varyans Analizi) ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, sosyal etkileşimde, "kişisel iletişim özellikleri, fiziksel çevre özellikleri, komşuluk ilişkileri, dış mekan kullanımları, yer bağlılığı" olarak adlandırılan 5 faktör ve 32 değişkenin etkili olduğu ortaya konulmuştur. Dış mekan kullanımları faktörü (basketbol, tenis, futbol ve çocuk oyun alanları), sosyal etkileşimin %14'ünü açıklamıştır. Ayrıca cinsiyet, eğitim durumu, çalışma durumu, gelir durumu, konut sahipliliği, vb. demografik özelliklerin, sosyal etkileşimde önemli farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. Araştırma sonuçları çerçevesinde Atakent sitesi dış mekan kullanımlarının sosyal etkileşimdeki rolünü artırmaya yönelik bazı öneriler geliştirilmiştir.

Özet İngilizce :

Urbanization is one of the main factors causing the environment change in physical, social, cultural and economical terms. This change in the environment defines itself as effecter and effected in time. In this study, the effects of urbanization was examined within the frame of usage of housing garden and the outdoor space uses of housing, social interaction and neighborhood. In the study, the goal is to show the role of residential garden and environment usage of Mass Housing Administration (TOKİ) Ankara Atakent Housing Units in the social interaction. Questionnaire technique was used to gain data in the study. Between November 2011 and March 2012, 680 people were conducted a questionnaire with face-to-face technique with random selection. The data was transferred to digital environment with SPSS 18.00 programme. The data was analyzed with Descriptive Statistics, Factor Analysis and Anova (Variance Analysis). As a result of the study, it was shown that 5 factors and 32 items, which were called "personal communicative features, physical environmental features, neighborhood relations, outdoor usage, place attachment'', were effective in the social interaction. The factor of outdoor usage (basketball, tennis, football and playgrounds) explained %14 of social interaction. It was also detected that such demographical features as, sex, educational status, occupational status, income level, residence possession, etc. showed significant differences in social interaction. Within the frame of the study results, some suggestions to increase the role of outdoor usage of Atakent Housing Units in the social interaction were developed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :