Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

KSÜ İİBF Dergisi

Yıl 2017 , Cilt 1 , 1

Ekonomik Büyümeye Bir Katkı Bağlamında Turizm Gelirleri:
Bir Panel Veri Uygulaması
Tourism Revenues with a Contribution to Economic Growth:         A Panel Data Application
Engin DÜCAN, Mustafa ŞİT, Mehmet ŞENTÜRK


Türkiye’de Etkinlik ve Telafi Edici Etki Hipotezlerinin Geçerliliğinin Test Edilmesi
Testing Compensation Hypothesis and Efficiency Hypothesis for Turkey
İzzet TAŞAR


“Rusya - Ukrayna Krizi”nin Avrasya Ekonomik Birliği  Bağlamında Değerlendirilmesi
Evaluation of “Russia - Ukraine Crisis” in Relation to Eurasian Economic Union
Osman AĞIR


Kent Kimliğinin Korunması ve Kentsel Gelişimin Sağlanması Bağlamında Yerel Yönetimin Önemi: Adıyaman Örneği
The Importance of Local Administration In Protection of Civic Identity and Provison of Urban Development: Adıyaman Sample
Murat SEZİK


Büyükşehir Belediyelerinde Stratejik Plan Analizi: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Örneği
Analyzing Strategic Plans of Metropolitan Municipalities:
Case of Kahramanmaras Metropolitan Municipality
İ. Ethem TAŞ, Yeter ÇİÇEK, Hatike KOÇAR


Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Uygulamaları: Kilis Belediyesi Örneği
Public Relations Applications in Local Governments:
Example of Kilis Municipality
Ahmet TUNÇ


Sürdürülebilirlik Açısından Tersine Lojistik Faaliyetlerini
ve Sürdürülebilir Pazarlamayı Etkileyen Faktörlerin
Analitik Hiyerarşi Yöntemi ile Belirlenmesi
In Terms of Sustainability the Factors that Affect Reverse Logistic Activities and Sustainable Marketing
H. Seçil FETTAHLIOĞLU, Cansu BİRİN


Örgütsel Sinizm ile İş Performansı Arasındaki İlişki ve
Bir Araştırma
The Relationship Between Organization Cynicsm and Job Performance: A Research
Bünyamin AKDEMİR, Bayram KIRMIZIGÜL, Yunus ZENGİN


Yetenek Yönetimi Uygulamaları ile Kendini Arayan
İç Girişimcilere Yönelik Alan Araştırması
A Field Research for Talent Management Practices and
Intrapreneurs who Search of Himself
Ömer Okan FETTAHLIOĞLU, Sümeyra CEYHAN, Alican AFŞAR


Tersine Lojistik Servis Sağlayıcısı Seçiminde AHP Yöntemi: Kahramanmaraş Metal Sanayi Sektöründe Bir Uygulama
AHP Metod in Choosing Logistics Service Providers in Reverse
Flow: A Case Study in Kahramanmaraş Metal Industry
Nusret GÖKSU, Alaeddin KOSKA, Mehri Banu SÜNBÜL


Hizmetkâr Liderliğin Örgütsel Adalet Algısına Etkileri Üzerine Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
A Study in Hotel Managements on the Effects of Servant Leadership on the Perception of Organizational Justice
Cemal İNCE, Ediz GÜRİPEK


Tartışmalı Bir Konu Olarak Sanat Pazarlama: Kavramsal Bir Değerlendirme
Art Marketing as a Controversial Topic: A Conceptual Evaluation
Selda BAŞARAN ALAGÖZ, Nezahat EKİCİ
 

Makale