Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Makale ekleme hakkında bilgi.

Şırnak Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi hakemli olup, yılda iki sayı olarak yayımlanır.

1.     Dergide telif ve çeviri makale, metin neşri ve tercümesi, kitap ve tez tanıtımı gibi ilmî çalışmalar; sempozyum, seminer, konferans, panel, vefeyât haber ve değerlendirmeleri yayımlanır.

2.     Metin neşri ve tercümeler, derginin toplam sayfa sayısının 1/3’ünü geçemez.

3.     Dergiye gönderilen makaleler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımına karar verilmemiş olmalıdır.

4.     Bir yazarın aynı sayıda telif-tercüme türünden en fazla iki çalışmasına yer verilebilir.

5.     Gönderilen yazılar resim, şekil, harita vb. ekleri de dâhil olmak üzere 30 dergi sayfasını (10.000 kelime) aşmamalıdır. Makalelerde Türkçe ve İngilizce özet (50–100 kelime) ile anahtar kelimeler (5–10 kelime) bulunmalıdır.

6.     Derginin yazı dili Türkçe olmakla beraber yabancı dilde yazılar da yayımlanabilir.

7.     Yazıların şekil ve muhteva yönünden ön incelemesi Yayın Kurulu’nca yapılır. Gerek görüldüğünde Danışma Kurulu’nun da görüşü alınır. Yazı, sonuca göre üç hakeme gönderilir. Yazıların yayımlanabilmesi için hakem raporlarının en az ikisinin olumlu olması gerekir. Yazı, hakemlerin gerekli görmesi halinde icap eden düzeltmeler müellifince yapıldıktan sonra yayımlanır. Değerlendirme sonuçları yazarlara en geç üç ay içerisinde bildirilir.

8.     Dergiye gönderilen yazılar yayımlanmasa da iade edilmez. Yayımlanan yazıların dil, üslup ve muhteva yönünden ilmî ve hukukî her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir.

9.     Dergide Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi imlâ esasları uygulanır.

10.   Dergide yer alan yazıların telif hakları saklı olup, yazılar kaynak gösterilmeden kısmen veya tamamen iktibas edilemez.

11.   Çalışmalar Times New Roman fontuyla 12 punto olarak yazılmalı ve CD’siyle birlikte bir nüsha olarak Şırnak Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı’na teslim edilmeli veya

[email protected]

adresine gönderilmelidir. Tercümelerin orijinal metinleri de eklenmelidir.