Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Polis Bilimleri Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

 

1.       Polis Bilimleri Dergisi (PBD), iç güvenlik ağırlıklı olmak üzere, güvenlik ortak noktasında değişik disiplinlerdeki makaleleri içeren, üç aylık periyotlar halinde yayınlanan, hakemli bir dergidir.

2.       Derginin yayın dili Türkçe olmakla birlikte Yayın Kurulunun uygun bulduğu İngilizce makaleler de dergide yer alabilir.

3.       Gönderilen makalelerin başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş; referanslar ve tablolar dâhil 4000 kelimeden az, 7000 kelimeden fazla olmayacak şekilde hazırlanmış olması incelemeye alınmasının ön koşuludur. Dergiye gelen yazılar Yayın Kurulunun ön incelemesinden geçtikten sonra hakemlere gönderilerek onların vereceği raporlar doğrultusunda yayınlanır veya yayınlanmaz.

4.       Makaleler posta ve e-posta (pbd@pa.edu.tr) ile gönderilebilir ya da elden teslim edilebilir. Makaleler 3 adet yazıcı çıktısı olarak ve ayrıca PC uyumlu CD veya diskette MS Office Word Times New Roman formatında 11 punto ile teslim edilmeli veya gönderilmelidir.

5.       Makalenin başlığı Türkçe ve İngilizce olarak her iki dilde de verilmeli ve kısa başlıklar tercih edilmelidir. Makalenin başında her biri en fazla 150 kelime olacak Türkçe ve İngilizce özet ile özetlerin sonunda her iki dilde anahtar kelimeler verilmelidir. Özetler, makalenin amacını, yazıldığı sahadaki katkılarını ve sonuçlarını açıkça göstermelidir.

6.       Makalenin başında, yazarın isminin sonunda yıldız (*) ile belirtilmiş dipnotta yazarla ilgili kısa bilgi ve yazar isterse e-posta adresi verilmelidir. Yazarlar ayrıca makaleden bağımsız olarak unvan, kurum, çalışma alanı ve başlıca eserlerini içeren mesleki özgeçmişlerini iletişim adreslerini ve telefon/faks numaraları ile e-posta adreslerini bildirmelidirler.

   7. Yazılardaki başlık ve alt başlıklar aşağıdaki numaralandırma şekline göre olmalıdır. Giriş ve Sonuç başlık numarası almazlar. Sonraki numaralandırmalar:

1.Ana Başlıklar (tek rakam ve koyu)

1.1.Alt Başlık (iki rakam, koyu İtalik)

1.1.1.İkinci Alt Başlık (üç rakam, normal)

1.1.1.1.Üçüncü Alt Başlık (dört rakam, İtalik)

8.       Yazısında tablo ve şekil bulunan yazarlar mümkünse disket kopyasının yanında bir adet yazıcı çıktısı da göndermelidirler.

9.       Referans vermede (yazar(lar)ın soyadı, eserin basım tarihi: ilgili sayfa numarası) şeklindeki metin içi metodu tercih edilmelidir. Diğer açıklamalar dipnot şeklinde verilebilir. Kaynağın tam künyesi makalenin sonundaki referans sistemine uygun olarak, yazar soyadına ve alfabetik sıraya göre dizilmiş kaynakçada verilmelidir. Kaynakçada sadece makalede kullanılan eserler yer almalıdır. Örnekler aşağıdaki “Referans Kuralları” kısmında görülebilir.

10.   Yazısı yayınlanan yazarlara beşer adet dergi ücretsiz olarak gönderilir.

Referans Kuralları:

1. Tek yazarlı kitap ve makaleler

Metin içinde: (Dolu, 2010:43)

Kaynakçada:  Dolu, Osman, (2010), Suç Teorileri, Ankara: Seçkin

                        Yayınevi.

Metin İçinde: (Bağcı, 2001:610)

Kaynakçada:  Bağcı, Hüseyin, (2001), “Türkiye ve AGSK: Beklentiler,

Endişeler”, İdris Bal (Der.), 21.Yüzyılın Eşiğinde Türk

Dış Politikası, İstanbul: Alfa Yayınları, ss.593-616.

Metin İçinde: (Gül, 2008:10)

Kaynakçada:  Gül, Serdar Kenan, (2008), “Police Job Stress in the USA”,

Polis Bilimleri Dergisi, C.10, S.1, ss.1-13.

2. Çok yazarlı kitap ve makaleler

Metin İçinde: (Gül ve Karakaya, 2011:12)

Kaynakçada:  Gül, Serdar Kenan ve Karakaya, Muhittin (Ed.) (2011),

Güvenlik Hizmetlerinde Çağdaş Yaklaşımlar, Ankara: Polis Akademisi Yayınları.

Metin İçinde: (Bilgiç ve Karakaya, 2002:180)

Kaynakçada:  Bilgiç, Veysel K. ve Karakaya, Muhittin, (2002), “Türk

Polis Teşkilatının Tarihi Gelişimi”, Polis Bilimleri

Dergisi, C.4, S.1-2 (Ocak-Haziran), ss.171-186.

Metin İçinde: (Göksu vd., 2009:159)

Kaynakçada:  Çevik H. Hüseyin; Göksu, Turgut; Filiz, Orhan ve Gül,

Serdar Kenan, (2010), Güvenlik Yönetimi, Ankara: Seçkin Yayınları.

3. Yazarsız, kolektif ve kurum yayınları

Metin İçinde: (EGM, 2010:30)

Kaynakçada:  EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü), (2010), “Türk Polis Teşkilatında Yeni Gelişmeler Sempozyumu”, Polis Dergisi, Yıl 16, Sayı 64, Ankara: EGM Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayın No:57.

4. İkincil kaynaktan yapılan alıntı ve aktarma

Metin İçinde: (Fındıklı’dan akt. Çufalı, 2002:20)

Kaynakçada:  Çufalı, Mustafa, (2002), “Türk Polis Tarihi”, Hasan

Hüseyin Çevik ve Turgut Göksu (Ed.), Türkiye'de Devlet, Toplum ve Polis, Ankara: Seçkin Yayınevi, ss.19-30.

5. Aynı yazarın aynı yılda yayınlanan farklı eserleri

Metin İçinde: (Bal, 2001a:62; Bal, 2001b:200)

Kaynakçada:  Bal, İdris, (2001a), “ABD'nin Orta Asya Politikasına Yön

Veren İç ve Dış Dinamikler”, Stratejik Analiz, S.12,

ss.59-66.

-------------- (2001b), “Ortadoğu'da İstikrarsızlığa Yol

Açan Faktörler ve PKK’nın Katkısı”, Bilgi Toplum

Dergisi, S.3, ss.195-207.

6. Elektronik ortam

Eğer yazar belliyse

Metin İçinde: (Akyol, 2009)

Kaynakçada:  Akyol, Taha, (2009), “Zorlu Pazarlık”,

http://www.milliyet.com.tr/2009/02/28/yazar/akyol.html

(erişim tarihi: 28.2.2009).

Eğer bir kurumsa

Metin İçinde: (Polis Akademisi, 2010)

Kaynakçada:  Polis Akademisi, (2010),

http://www.pa.edu.tr/tr/baskanlik, (erişim tarihi:

28.2.2010).

Ya da

Metin İçinde: (pa.edu.tr, 2010)

Kaynakçada:   pa.edu.tr, (2010), http://www.pa.edu.tr/tr/baskanlik,

(erişim tarihi: 28.2.2010).

Not: Erişim tarihleri e.t. veya E.T. şeklinde de verilebilir.