Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nde, İktisat, İşletme ve Kamu Yönetimi  alanlarında makaleler yayınlanmaktadır. “Ulusal hakemli dergi” niteliğine sahip Niğde Üniversitesi-İİBF Dergisi, yılda iki kez yayınlanır. Dergimizin çeşitli üniversitelere mensup öğretim üyelerinden oluşan bir “hakem ve danışma grubu” mevcuttur. Editörlüğümüze gelen makaleler, bir ön incelemeden sonra hakem ve danışmanlar grubu içinden konunun uzmanı olan iki, gerektiğinde (Hakem görüşünün birisinin olumlu diğerinin olumsuz olduğu durumlarda) üçüncü hakemin değerlendirmesinden geçmekte ve en az iki hakemin onayını alan makaleler yayına kabul edilmektedir.

Yayınlanması için gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayın için gönderilmemiş olmalıdır. Bu koşulun sağlandığına yönelik olarak yazar/yazarlar tarafınca "YAYIN HAKKI DEVİR BİLGİ FORMU" imzalandıktan sonra olarak  Niğde Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bor Yolu Üzeri, Niğde 51240 adresine gönderilmelidir. Bu formun olmadığı makaleler hakem sürecine alınmayacaktır. Dergimize gönderilmiş makaleler hiç bir suretle geri iade edilmemektedir.

Makalelerin değerlendirme süreci en fazla 4 ay sürmektedir. İki hakem onayından geçmiş makaleler derginin web sayfasında, ilgili yayın dönemi içinde, sırayla  yayınlanmaktadır.

Dergimizde yayınlanması arzu edilen çalışmaların aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun bir şekilde hazırlanarak Makale Gönderimi bağlantısından sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Gönderilen Makalelerde aşağıdaki yazım kuralları aranır.

1.Dergimizde Türkçe ve İngilizce yazılmış yazılar yayınlanır. Yazılarda metnin başında Türkçe özet (İngilizce özet) ve altında İngilizce başlık ve özet (Türkçe başlık ve özet) verilmelidir. Özetler 9 punto ile yazılmış olarak ve 100 kelimeyi aşmayacak şekilde verilmelidir. “Özet” başlığı ortalanarak yazılmalıdır. Özetin altında, çalışmanın alanını tanımlayabilecek en çok beş adet “anahtar kavram” (keywords) ve Journal of Economic Literature (JEL) kodu  bulunmalıdır.

2)Yazılar, sadece makalenin adı, varsa yazarın akademik unvanı, görevi ve bağlı olduğu kuruluşu belirten dış kapak sayfası eklenerek dört nüsha gönderilmelidir. Bu sayfa çıkarıldıktan sonra, metin incelenmek üzere en az iki hakeme ve bir kontrolöre gönderilecektir. Metnin ilk sayfasında yazar adına ve kurumuna yer verilmeden sadece makale adı yazılmalıdır.

3) Yazılar 15 sayfayı geçmemelidir.

4) Kaynağa yapılan atıf dışında, yapılacak açıklamalar, “Notlar” başlığı altında yazının sonunda ayrı bir sayfada verilmelidir.

5) İnternetten Alınan Kaynaklarda

       5.1 Metin içi atıflarda:    …yapılandırma (Worldbank, agis, 2003). agis: adı geçen internet sitesi

        5.1.2. Kaynakça/Referanslar İçinde Gösterimi WORLDBANK (2003), “China’s Increasing Openness: A Threat or Opportunity”,

6) Yazıların ana başlığı büyük harfle, ortalı ve koyu yazılmalıdır. Giriş ve sonuç başlıklarına numara verilmemelidir. Başlıklardan önce bir satır boşluk bırakılmalıdır. Yazıda yer alan birinci derece alt başlıklar 1. şeklinde, tamamen büyük koyu harflerle ve paragraf ile hizalı bir şekilde yazılmalıdır. İkinci derece alt başlıklar 1.1. şeklinde büyük harflerle sınıflandırılmalıdır. Bu başlıklar da tamamen büyük koyu harflerle ve paragraf ile hizalı bir şekilde yazılmalıdır. Üçüncü derece alt başlıklar 1.1.1.şeklinde ve sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde, koyu ve paragraf ile hizalı yazılmalıdır. Dördüncü derece alt başlıklar ise 1.1.1.1 şeklinde ve sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde, koyu ve paragraf ile hizalı yazılmalıdır.

7) Makalelerde sayfa kenar boşlukları şu şekilde olmalıdır:

      Üst ve alttan boşluklar:  4,7 cm

      Sağ ve soldan boşluklar: 4 cm

     Üstbilgi: 3,9 cm

     Altbilgi: 1,25 cm

8) Makaleler, “Times New Roman” yazı stili, 1 satır aralığı ve 10 punto ile yazılmalıdır. Paragraflarda ilk satır girintisi 1.25 cm olmalı, paragraf aralıkları için aşağıdaki ölçü dikkate alınmalıdır:

    Önce: 6 nk

   Sonra: 0 nk

9) Makalelerdeki tablo, şekil ve denklemlere sıra numarası verilmeli, tablo ve şekillere ait kaynaklar tablonun altına yazılmalıdır.