Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

1. Muhasebe ve Finansman Dergisi, hakemli bir dergi olup 3 ayda bir yayınlanmaktadır.

2. Yazarlar, http://journal.mufad.org adresindeki Kayıt bölümüne akademik ve/veya yönetsel unvanlarını, çalışma alanlarını, iletişim bilgilerini (kurum adresleri, yazışma adresleri, telefon ve faks numaraları, e-posta adresleri) girdikten sonra Yazar Menüsü altında görünecek olan Online Makale Gönderim bölümünü kullanarak makalelerini gönderebilirler.

3. Gönderilen makalelerin her biri için Derneğe 100 TL. bağış alınmaktadır. Bağış, Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği’ne (MUFAD) ait banka hesap numarasına yatırılmalıdır.  Havale/EFT ödemeleriniz için banka hesap numaramız aşağıdaki gibidir. Makbuz, aşağıda belirtilen faks numarasına gönderilmelidir.

Fax: 0 224 442 85 65

Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği
Hesap No: 687 / 6299896
Garanti Bankası Uludağ Üniversitesi Şubesi
IBAN : TR 25 0006 2000 6870 0006 2998 96

4. Muhasebe ve Finansman Dergisi’ne gönderilen yazılar ve makale sunum ücreti, sunulan makale yayınlansın-yayınlanmasın iade edilmez.

5. Muhasebe ve Finansman Dergisi'ne gönderilen makaleler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.

6.  Muhasebe ve Finansman Dergisi'ne gönderilen makaleler şekil ve içerik yönünden dergi tarafından ön inceleme yapıldıktan sonra en az iki hakeme gönderilmektedir. Basımı uygun bulunan makalelerin, yayımlanıp yayımlanmayacağına ve derginin hangi sayısında yayımlanacağına Yayın Kurulu karar vermektedir. Yazar, tüm bu süreçten e-posta yoluyla haberdar edilmektedir.

7. Dergide yayınlanması kabul edilen ve yayınlanan yazıların yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği'ne (MUFAD) aittir.

8. Makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazarları sorumludur.

9. Gönderilen makaleler 1,5 satır aralıklı, tablo ve şekillerle birlikte en çok 25 A4 sayfası boyutunda olmalıdır. Makalenin başlığı 16 punto, yazılar 12 punto (Times New Roman) ve Türkçe font kullanılarak tek sütun olarak hazırlanmalıdır. Şekil şartlarına veya dergi konusuna uymayan yazılar ön inceleme sonrasında Muhasebe ve Finansman Dergisince hakemlere gönderilmeden yazarlara iade edilir.

10. Gönderilen bütün makalelerin başında, Türkçe Başlık, Türkçe Özet, İngilizce Başlık, İngilizce Özet yer almalıdır. Özet kısımları 150 kelimeyi aşmamalıdır. Özetlerde; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerinin yer almasına özen gösterilmelidir. Özet kısımlarının altında Anahtar kelimeler İngilizce ve Türkçe olarak yazılmalıdır. Özetlerde kısaltma kullanılmamalıdır.

11.  Gönderilen makalelerde mutlaka, iki rakamlı düzeyde (Örneğin; M41) en az iki, en fazla dört adet JEL (Journal of Economic Literature) sınıflaması yapılmalıdır. Makalenin konu başlığına göre seçilmesi gereken JEL sınıflamaları için http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php  adresinden yararlanılabilir.

12. Metin içindeki her alıntı kaynakçada mutlaka yer almalıdır. Metin içinde alıntı yapılmayan eserler kaynakçada verilmemelidir. Alıntılar dışındaki açıklamalar, dipnot biçiminde ilgili sayfa altında belirtilmelidir.

Metin içindeki alıntılar, ayraç içinde (yazarın/yazarların soyadı, kaynağın basım yılı: ilgili sayfa numarası sırasını izleyerek) verilmeli ve yararlanılan kaynakları eksiksiz ve tam künyesiyle içeren kaynakça listesi, metin sonunda, alıntı sistemine uygun olarak gösterilmelidir. Niteliğine göre, kaynağın metin içindeki alıntılarda ve kaynakçadaki yazılış biçimleri aşağıda örneklenmiştir:


Tek yazarlı kitaplar ve makaleler :

Metin içinde: (Güvemli, 1995: 103)
Kaynakçada: Güvemli, Oktay (1995), Türk Devletleri Muhasebe Tarihi – Osmanlı İmparatorluğu’na Kadar, 1.Cilt, Avcıol Basım Yayın, İstanbul.
Metin içinde: (Büyükşalvarcı, 2010: 131)
Kaynakçada: Büyükşalvarcı, Ahmet (2010), “Finansal Oranlar ile Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Analizi: İMKB İmalat Sektörü Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı. 48, Ekim, s. 130-141.

İki yazarlı kitaplar ve makaleler :

Metin içinde: (Çabuk ve Lazol, 2008: 142)
Kaynakçada: Çabuk, Adem - Lazol, İbrahim. (2008), Finansal Tablolar Analizi, 6. Baskı, Nobel Yayın, Ankara.
Metin içinde: (Yüksel ve Zel, 1999: 152)
Kaynakçada: Yüksel, Öznur – Zel, Uğur (1999), “Bir Motivasyon Aracı Olarak Yönetim Sürecinde Liderin Rehberlik Uygulaması”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 32, Sayı 3, Eylül, s. 149-171.

İkiden çok yazarlı kitaplar ve makaleler

Metin içinde: (Elitaş vd., 2008: 54)
Kaynakçada: Elitaş, Cemal.- Güvemli, Oktay.- Aydemir, Oğuzhan.- Erkan, Mehmet.- Özcan, Uğur.- Oğuz, Mustafa (2008), Accounting Method Used By Ottomans For 500 Years: Stairs Method, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara.
Metin içinde: (Dağlı vd., 2010: 19)
Kaynakçada: Dağlı, Hüseyin.- Ayaydın, Hasan.- Eyüboğlu, Kemal. (2010), “Kurumsal Yönetim Endeksi Performans Değerlendirmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı. 48, Ekim. s.18-31. 

Derleme yayınlar:

Metin içinde: (Çitci, 1998: 51)
Kaynakçada: Çitci, Oya (Ed.) (1998), 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek , TODAİE, Ankara.

Derleme yayınlar içinde yer alan makaleler:

Metin içinde: (Ostrom, 1982: 43)
Kaynakçada: Ostrom, Vincent (1982), “The Theory and Practice of Public Administration as a Science of the Artifactual”, A. Uveges, Joseph (Ed.), Public Administration: History and Theory in Contemporary Perspective , Marcel Dekker, Inc., New York, s. 39-53.

Yazarsız/kolektif yayınlar:

Metin içinde: (TODAİE, 1991: 101)
Kaynakçada: TODAİE (1991), Kamu Yönetimi Araştırması–Genel Rapor, TODAİE, Ankara.

İkincil kaynaktan yapılan alıntılar:

Metin içinde: (Erer, 1963: 219)
Kaynakçada: Erer, Tekin (1963), On Yılın Mücadelesi, Ticaret Postası Matbaası, İstanbul'dan aktaran Cem Eroğul, Demokrat Parti (Tarihi ve İdeolojisi) , AÜ SBF Yayın No: 294, Ankara 1970, s. 102.

Elektronik ortamdan yapılan alıntılar:

a) Alıntı bir yazarın eserinden yapılmış ise, metin içindeki alıntılar yazılı kaynaklardaki yöntemle yapılmalı; kaynakçada ise, yazar/yazarların soyadı, adı, yayın ya da gözden geçirilme tarihi, belgenin tam adı, açılı parantez içinde eksiksiz http ya da ftp adresi ile belgeye ulaşma tarihi, aşağıdaki örneğine uygun olarak verilmelidir.
Metin içinde: (Nielsen, 1999)
Kaynakçada: Nielsen, Jakob (1998), “Content Integration”, http://www.useit.com/alertbox/990627.html (18.10.1999).

b) Alıntı doğrudan bir siteden yapılmışsa, metin içindeki yollamalarda sitenin genel adresi ve siteye ulaşma tarihi ayraç içinde verilmelidir. Kaynakçada ise alt adresleri de kapsayan site adresi yine siteye ulaşma tarihi ile birlikte ayraç içinde verilmelidir.
Metin içinde: ( todaie . gov.tr , 1999)
Kaynakçada: (http://www.todaie.gov.tr/inshak/konferans.html , 10.11.1999)