Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

1. Ankara �niversitesi �lahiyat Fak�ltesi Dergisi hakemli bir dergidir. Y�lda iki kez yay�nlan�r.

2. Ankara �niversitesi �lahiyat Fak�ltesi Dergisi �nde, telif ve terc�me makale, ara�t�rma notu, makale ve kitap de�erlendirmesi, bilimsel toplant� de�erlendirmesi, edisyon kritik tarz�ndaki �al��malar yay�nlan�r.

3. Dergi 'de T�rk�e, �ngilizce, Arap�a, Fars�a, Almanca ve Frans�zca makaleler kabul edilir.

4. Terc�melere ayr�lan yer, derginin toplam sayfa say�s�n�n 1/2�sini ge�emez. Orijinal metnin telif hakk�n� elinde bulunduran ki�i veya kurumdan terc�me ve yay�n i�in izin al�nm�� olmas� gerekir. �zni olmayan terc�meler yay�nlanmaz.

5. A��F Dergisi �nde ayn� yazara ait birden fazla ara�t�rma makalesi yay�nlanmaz. Di�er b�l�mlerde yer alabilecek ayn� yazara ait birden fazla yaz�n�n yay�nlanmas� m�mk�nd�r ve bu hususta Yay�n Kurulu�nun karar� ge�erlidir.

6. Dergiye g�nderilen yaz�lar ba�ka bir yerde yay�mlanmam�� ya da yay�mlanmak �zere g�nderilmemi� olmal�d�r.

7. Yay�nlanmas� talebiyle A��F Dergisi �ne g�nderilen makalelerin yay�n hakk� A��F Dergisi �ne aittir.

8. Teslim edilen makalelerin yay�na kabul�ne y�nelik de�erlendirmelerde �u kriterler dikkate al�n�r:

        a) �al��man�n bilimsel ve �zg�n olmas�; alana katk�da bulunmas�

        b) �al��man�n ele ald��� konunun temel kaynaklar�na dayanmas�

        c) Konu ile ilgili daha �nce yap�lm�� �al��malar�n taranm�� olmas�

        d) �al��mada kullan�lan dil ve �sl�bun akademik team�llere uygun olmas�

        e) Alanla ilgili terminolojinin yerinde ve do�ru kullan�lmas�

        f) Makalenin ama� ve i�eri�ine ba�l� olarak, makalede bir tez ve bu tezi destekleyen arg�manlar�n          olmas�


9. MAKALE DE�ERLEND�RME S�REC� : Yay�nlanmas� talebiyle Dergi�ye teslim edilen yaz�lar�n �ekil ve i�erik y�n�nden �n-incelemesi A��F Dergisi Yay�n Kurulu taraf�ndan yap�l�r. Bu inceleme sonucunda Kurul, yaz�lar�n hakemlenip hakemlenmeyece�i konusunda karar verir. Hakemlenmesine gerek g�r�lmeyen yaz�lar, Kurul taraf�ndan reddedilir. Hakemlenmesi y�n�nde karar verilen yaz�lar ise ilk a�amada iki hakem g�r���ne arz edilir. (�eviriler, orijinal metinleriyle birlikte hakemlere g�nderilir).

        a) Her iki hakem de �yay�nlanamaz� raporu verirse, yaz� yay�nlanmaz.

        b) �ki hakemden sadece biri �yay�nlan�r� raporu verirse veya Yay�n Kurulu hakem raporlar�n� yeterli          g�rmezse, ���nc� bir hakemin g�r���ne ba�vurulur. Gelen rapora g�re son karar� Yay�n Kurulu         verir. (Gerekli g�r�ld��� takdirde, A��F Dergisi Yay�n Kurulu, ���nc� hakeme ba�vurmaks�z�n         nihai karar� verme hakk�na sahiptir).

        c) Hakemlerden bir veya ikisi, �d�zeltmelerden sonra yay�mlanabilir� raporu verirse, yaz� gerekli         d�zeltmeleri yapmas� i�in yazara geri g�nderilir ve d�zeltmelerden sonra gelen haliyle makale,         gerekirse, niha� de�erlendirmeyi almak i�in tekrar ilgili hakemin/hakemlerin g�r���ne sunulur.

        d) Onaylanan makaleler, A��FD format�na uygun hale getirilmesi i�in yazara g�nderilir.

        e) Yay�n Kurulu, Dergi �nin g�r�n�m ve �slup b�t�nl���n� temin amac�yla yaz�larda imla vs. ile          ilgili k���k de�i�iklikler yapma hakk�na sahiptir.

        f) Nihai versiyonlar son okumaya tabi tutulur ve yay�na haz�rlan�r.