Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Dergi hakkında bilgi.

Genel İlkeler
• Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yayınlanan KURAMSAL EĞİTİMBİLİM DERGİSİ eğitim alanındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemelerin yayınlanacağı hakemli, bilimsel ve erişimi ücretsiz online bir dergidir.
• Dergi “OCAK” ve “TEMMUZ” aylarında olmak üzere yılda iki defa online olarak yayınlanır.
• Bütün yazışmalar, elektronik yapılacak olup, iletişim editor@aku.edu.tr adresinden sağlanacaktır.
• Dergide daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış çalışmalara yer verilir.
• Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Ancak, dergi her kurumdan ve her ulustan bilim insanlarının çalışmalarına açık olup farklı dillerde yazılmış çalışmalar da Yayın Kurulu’nun onayı alınarak yayınlanabilir.
• Çalışmalar herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından desteklenmişse, bu kurum veya kuruluş çalışmada dipnot olarak belirtilmelidir.
• Dergiye gönderilen çalışmalar Yayın Kurulu kararıyla en az iki hakemin değerlendirilmesine sunulur. Yayın Kurulu gerekli gördüğü durumlarda çalışmayı ikiden fazla hakemin değerlendirmesine sunabilir.Yayınlanacak çalışma ile ilgili nihai karar hakem çoğunluğunun görüşü de dikkate alınarak Yayın Kurulu tarafından verilir.
• Yayın Kurulu’nun gerekli görmesi halinde, hakem görüşleri de dikkate alınarak yazar(lar)dan gerekli düzeltme istenebilir.
• Yazar(lar) hakemlerin olumsuz görüşlerine karşı kanıt göstermek koşuluyla itiraz edebilirler. Bu itiraz Yayın Kurulu’nda incelenir ve gerekli görülürse farklı hakem görüşüne başvurulabilir.
• Çalışmaların yayınlanabilmesi için yazar(lar) Hakem ve Yayın Kurulu’nun görüş ve önerilerini dikkate almak zorundadırlar.
• Dergide yayınlanması için gönderilen çalışmalar yayınlansın ya da yayınlanmasın geri gönderilmez.
• Yayınlanmış yazıların yayın hakları KURAMSAL EĞİTİMBİLİM DERGİSİ’ne aittir. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
• Hakemler, Yayın Kurulu’nun belirleyeceği makul süre içerisinde çalışmayı değerlendirmezler ise Yayın Kurulu ilgili çalışmayı değerlendirmek üzere farklı hakemlere gönderebilir.
• Araştırmada kullanılan (varsa) ölçme aracı, gerekli diğer dökümanlar kaynakçadan sonra ekler bölümünde verilmelidir. 
• Kaynakça kullanımında APA stili kullanılmalıdır.
• Değerlendirmeye gönderilen çalışmalarda yazar(lar)ın ve hakemlerin isimleri karşılıklı olarak gizli tutulur.
• Dergide yayınlanan çalışmaların içeriğinden kaynaklanan yasal sorumluluklar yazar(lar)a aittir.

Yazım Kuralları

Title
(12 punto Times New Roman, koyu, ortalı, tek satır aralığı, küçük harf, ilk sözcük baş harfleri büyük, en fazla 12 sözcük)
 Author(s)
Affiliation(s)
e-mail address
Abstract
(10 point Times new roman, single space, max. 500 word).
Key Words:
provide 3–5 key words

Makale Adı
(12 punto Times New Roman, koyu, ortalı, tek satır aralığı, küçük harf, sözcük baş hafleri büyük, en fazla 12 sözcük)
Yazar(lar)
Kurum(ları)
e-posta adresleri
Özet
(10 punto, tek satır aralığı, mak. 500 sözcükten oluşan ve makalenin ana hatlarını içeren metin)
Anahtar Sözcükler:
3–5 adet arasında olmalıdır

 

Giriş 
(12 punto, tek satır aralığı)
Amaç, önem, ilgili literatür ve (varsa) araştırma problem ve alt problemlerini içeren metin.
Yöntem (12 punto, tek satır aralığı)
Araştırmada kullanılan evren, örneklem, ya da çalışma grubunu, ölçme aracını, geçerlik güvenirlik çalışmalarını, araştırma desenini, veri toplama ve analiz sürecini anlatan metin.
Bulgular (12 punto, tek satır aralığı)
Araştırma bulgularının uygun bir formatta (tablo, notasyon, resim, metin, liste vs) sunulduğu bölüm.
Tartışma Ve Sonuç (12 punto, tek satır aralığı)
Araştırmada elde edilen bulguların ilgili literatür ile birlikte tartışıldığı bölüm.
Kaynakça (12 punto, tek satır aralığı)
Araştırmada yararlanılan kaynakların alfabetik sırada sunulduğu bölüm.

Kuramsal makalelerde yazar/yazarlar kendisine uygun başlıkları ve alt başlıkları kullanabilir.
 

KAYNAKÇA DÜZENLEME KURALLARI ve TABLO HAZIRLAMA


Makale
Yapıcı, Ş. (2001). “Sınıf Öğretmenlerinin Kişilik Profilleri”, AKÜ Sos. Bil. Dergisi, 3/1, s.:213-225

Kitap
Ergün, M. (1987). Eğitim Sosyolojisi (3. Baskı). Ankara: Ocak Yayınları.

Kitap Bölümü
Yapıcı, M. (2007). “Etkili Öğretmenlik Stratejileri”, (Editör: İbrahim Yıldırım), Eğitim
Psikolojisi, Ankara: Anı Yayıncılık.

Çeviri Kitap
Salk, L. (1995). Bebeklikten Yetişkinliğe Çocuğun Duygusal Sorunları, (Çev.:E. Onur), İstanbul: Remzi Kitapevi.

Bildiri Metni
Ünal, S. (1991).  “Eğitim ve Öğretimin Niteliğinin Geliştirilmesinde  Öğretmenin Rolü” Eğitimde Arayışlar 1. Sempozyumu, s.:190-199, İstanbul: Kültür Koleji Yayınları.

Online Dergi
Yapıcı, M. (2007). “Öğretmen Tutumları Ve Yansımalar”, Üniversite Ve Toplum Bilim,
Eğitim Ve Düşünce Dergisi, e-dergi, 7/3, Eylül 2007, www.universite-toplum.org sitesinden
11.11.2007 tarihinde alınmıştır.