Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ana Dili Eğitimi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Dergiye gönderilen özgün araştırma, inceleme ve derleme yazılarının incelenmeye alınabilmesi için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Yazım kurallarına uygun olmayan yazılar, hakem sürecine dâhil edilmeyecektir.

Dergiye gönderilecek yazılar, A4 boyutundaki sayfanın bir yüzüne tek sütun hâlinde yazılmalıdır. Sayfanın tüm kenarlarında 2,5 cm boşluk bırakılmalı ve paragraflar 1,25 cm. içeriden başlamalıdır. Tüm metin Microsoft Word programı kullanılarak, “Calibri” yazı tipinde, 11 punto büyüklüğünde (yazar adı, Türkçe özet ve İngilizce özet (abstract) için Örnek 1’e bakınız), 1,5 satır aralığında (tablolar 1 satır aralığında, tablolar ve kaynakça 10 punto) ve paragraflar (başlıklar hariç) iki yana yaslı olarak düzenlenmelidir. Metin uzunluğu (başlıklar, özet, İngilizce özet (abstract), metin, tablolar ve kaynakça dâhil) 5500 sözcüğü geçmeme ve Türkçe yazılmalıdır.

Yazılar sırasıyla; özet, anahtar sözcükler, abstract, keywords, ana metin, kaynakça ve (gerekli ise) ekler bölümlerini kapsamalıdır.   

Başlık

Makale Başlığı: En fazla 10-12 kelimeden oluşan makale başlığı, ilk harfleri büyük diğerleri küçük, girinti verilmeden, ortalanmış ve koyu olarak yazılmalıdır. Başlık hem Türkçe hem de İngilizce olmalı, İngilizce başlık Türkçe özetin altında ve İngilizce özetin üstünde ilk harfleri büyük, diğerleri küçük ve koyu olarak yer almalıdır.

Yazar(lar)ın ad/soyadı: Makale başlığının altına (unvan belirtmeksizin) yazar(lar)ın adı ve soyadı ilk harfleri büyük diğerleri küçük harf, ortalanmış ve koyu olarak yazılmalıdır.

Başlığın bulunduğu sayfada düşülecek yıldızlı dipnotta (larda); yazar(lar)ın unvanı, çalıştığı kurum, bulunduğu şehir (Türkiye dışında ise ülke ismiyle birlikte) elektronik posta adresi dipnot olarak verilmelidir.

Unvan kısaltmaları: Yardımcı Doçent (Yrd. Doç. Dr), Doçent (Doç. Dr.), Profesör (Prof. Dr.), Öğretim Görevlisi (Öğr. Gör.), Araştırma Görevlisi (Arş. Gör.), Okutman (Okt.). 

Özet ve Anahtar Sözcükler

Türkçe ve İngilizce olmak üzere, 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde ‘Özet' ve ‘Abstract' yazılmalıdır. Özet ve Abstract, sağdan ve soldan 1 cm. içeri çekilmelidir. Anahtar sözcükler (3 ile 5 kelime arasında) Türkçe özetin altında ‘Anahtar Sözcükler’ ve abstract'ın altında ‘Keywords’ başlığı kullanılarak verilmelidir. Özet ve abstract başlıkları ilk harfleri büyük diğerleri küçük harf ve ortalanmış olarak koyu yazılmalıdır.  

Örnek :

Başlık (Koyu, 12 punto)

Yazar(lar)* (11 punto)

Özet (Koyu 10 punto)

Özet metni koyulaştırılmamış olarak 10 punto

Anahtar sözcükler: (10 punto)

İngilizce Başlık (Koyu 11 punto)

Abstract (Koyu 10 punto)

Abstract metni koyulaştırılmamış olarak 10 punto

Keywords: (10 punto)

_____________________________

* Yrd.Doç. Dr, ……………………… Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü. İstanbul.

e-posta: …..@.....

Ana Metin:

Ana metin, özet ve abstract kısmından hemen sonra başlamalıdır. Araştırma makalelerinde metin sırasıyla giriş, yöntem, bulgular ve tartışma bölümlerinden oluşmalıdır. Giriş bölümünde problem durumu, alt problemler, araştırmanın amacı gibi tez formatını yansıtan alt başlıklar kullanılmamalıdır. Kuramsal ve derleme türü makalelerde, makalenin içeriğine bağlı olarak farklı başlıklar kullanılabilir. Giriş, yöntem, bulgular ve tartışma bölümleri yeni bir sayfadan başlamadan devam etmelidir. Bölüm başlıkları ilk harfi büyük olmak üzere küçük harfle, ortalanmış ve koyu olarak; alt başlıklar ise sayfanın solunda, girinti verilmeden ve koyu olarak yazılmalıdır. Bölüm başlıklarında ve alt başlıklarda numaralandırma yapılmamalıdır.

Yöntem bölümü sırasıyla örneklem (ya da araştırma grubu), veri toplama araçları, işlem (ya da verilerin toplanması) ve verilerin analizi olmak üzere dört alt başlıktan oluşmalıdır.

Bulgular ile tartışma bölümlerinde alt başlıklar kullanılmak isteniyorsa, koyulaştırılmadan italik biçimde verilmelidir.

Ana metnin tamamı (başlıklar dâhil) 11 punto olmalıdır.

Tablolar:

Tablolar 1 satır aralığında ve 10 punto olmalıdır. Tablo başlığı ilk harfi büyük diğerleri küçük, sola dayalı, koyulaştırılmamış ve italik olarak yazılmalıdır. Tablo içindeki ifade ya da rakamlarda koyulaştırma yapılmamalıdır. Tablonun bulunduğu sayfaya sığmayıp diğer sayfaya geçtiği durumlarda, bölünen tabloya aynı tablo numarası ve başlık konulmalı, başlıktan önce parantez içinde (Devamı) ifadesine yer verilmelidir.

Kaynakça:

Kaynakça, APA (American Psychological Association) 5. Baskı yazım kurallarına göre yazılmalıdır.

Kaynaklar, “Kaynakça” başlığı (ilk harfi büyük diğerleri küçük ve koyu olarak) altında tartışma bölümünün hemen ardından başlamalı ve 10 punto büyüklüğünde olmalıdır.    

Kaynakların Metin İçinde Verilmesi

Metin içinde kaynağın verilmesi, dipnot şeklinde değil (açıklama notları hariç) yazarın soyadı, yayın yılı yazılarak; doğrudan alıntılarda da sayfa numarası verilerek yapılmalıdır.

Tek yazarlı

Güzel (2005)’e göre …,

Güzel (2005) …,

(Güzel, 2005).

İki yazarlı

Yıldırım ve Şimşek (1999)’e göre …

Yıldırım ve Şimşek (1999)

(Yıldırım ve Şimşek, 1999)

İkiden fazla yazarlı

Yazar sayısı üç ile beş arasında ise, metin içinde ilk geçtiği yerde tüm yazarların soyadları ve yıl belirtilerek verilir. Aynı çalışmaya ikinci kez gönderme yapıldığında sadece ilk yazarın soyadı verilir, diğerleri için “ve ark.” ifadesi ile yıl verilir.

Yazar sayısı altı veya daha fazla ise metin içinde ilk geçtiği yerden itibaren ilk yazarın soyadı verilir diğerleri için “ve ark. ifadesi ile yıl verilir.

Cümle içinde birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyor ise, kaynaklar yazar soyadlarının baş harfine göre sıralanmalıdır.

Örnek:

(Akyol, 2008; Güzel, 2003; Özbay, 2004).

Doğrudan Alıntılar

Doğrudan yapılan alıntılarda sayfa sayısı gösterilmeli ve yapılan alıntı tırnak içerisinde verilmelidir.

Örnek:

Ertürk (1986: 12)’e göre eğitim, “bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir”.

Aktarmalar

Bir başka yazarın yaptığı alıntı aktarılırken, aktaran ve aktarılan yazarların soyadı ve yayın yılı yazılmalıdır.

Örnek:

…Eğer müdür, psikolojik danışmanın konsültasyon rolünü kabul etmezse, önleme çabalarının amaçlarına ulaşılamamaktadır (Dinkmeyer ve Dinkmeyer, 1984; Akt. Korkut, 2004).

Dinkmeyer ve Dinkmeyer (1984)’e göre eğer müdür, psikolojik danışmanın konsültasyon rolünü kabul etmezse, önleme çabalarının amaçlarına ulaşılamamaktadır (Akt. Korkut, 2004).

Kaynakların Yazılması

Kaynaklar “Tartışma” bölümünden hemen sonra başlamalıdır. Kaynaklar bölümünde kaynaklar alfabetik sıra ile verilmeli ve numaralandırma yapılmamalıdır.

Yazılı Olarak Basılı Dergiler

Tek yazarlı

Özbay, M. (2001). Türkçe öğretiminde dinleme becerisini geliştirme yolları. Türk Dili, 589 (3), 9-14.

Güneş, F. (2010). Öğrencilerde Ekran okuma ve Ekranik Düşünme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (14), 1-20.

İki yazarlı

Akyol, H. ve Temur, T. (2008). Ses temelli cümle yöntemi ve cümle yöntemi ile okuma-yazma öğrenen öğrencilerin okuma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (9), 28-36. 

Üç –Altı yazarlı

Elma, C., Kesten, A., Dicle, A. N., Mercan, E., Çınkır, Ş., & Palavan, Ö. (2009). Medya okuryazarlığı dersinin okul müdürlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 87-96.

Altı yazardan fazla

Cooper, K., White, R. E., Colin, C., McLuhan, H., Cairo, F. G., Lankshear, C. ve ark.  (2012). The Recursive Process in and of Critical Literacy: Action Research in an Urban Elementary School. Canadian Journal of Education, 35(2), 41-57.

Basım Aşamasındaki Makaleler

Tabancalı, E. (baskıda). Millî Eğitim Bakanlığı’nda insan kaynakları uygulamalarının değerlendirilmesi. Eğitim Araştırmaları. (baskıda).

Gazete Makalesi

Güçlü, A. (2007, 09 Ocak). Öğretmen atamaları. Milliyet gazetesi. s. 8.

Kitaplar

Tek yazarlı

Güzel, A. (2010). İki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretimi: Almanya örneği.  Ankara: Öncü Yayınları.

İki yazarlı

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Editörlü kitap

Çifçi, M. (2006). Türkçe öğretiminin sorunları. G. Gülsevin ve E. Boz (Ed.), Türkçenin çağdaş sorunları (2. Baskı)(ss. 77-134). Ankara: Gazi Kitabevi.

Çeviri kitaplar

Hellman, H. (2001). Büyük çekişmeler: Bilim tarihinden seçilmiş on tartışma. (Çev. F. Baytok). Ankara: Tübitak.

Kurum yayınları

Türkiye İstatistik Kurumu. (2011). 2010 Yılı Nüfus Bilgileri. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları. 

Bildiriler

Kongre/Sempozyumda Sunulmuş ve Yayınlanmamış Bildiri

Aksu, M., Duy, B. ve Çivitci, A. (2005, Eylül). Üniversite öğrencileri için derse devam tutumu ölçeğinin geliştirilmesi: Yapı geçerliği ve güvenirliği. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulmuş sözlü bildiri. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Kongrede/Sempozyumda Sunulmuş ve Kongre Kitabında Tam Metin Yayınlanmış Bildiri

Önder, A. ve Gülay, H. (2005). İlköğretim 5. sınıfa devam eden çocuklarda sosyal konum ile kendilik değeri arasındaki ilişkinin incelenmesi. H. Kıran (Ed.), XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Kongre Kitabı (ss. 622-626). Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Tezler

Namita, Y. (2010). Teachers' perceptions of media education in BC secondary schools: Challenges and posibilities.Vancouver: The University of British Columbia, Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Elektronik Yayınlar

Dergide Basılan ve İnternet’te Yayınlanan Elektronik Dergilerden Alınan Makaleler