Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Yazar Rehberi

A) Makale Yazım Kuralları
Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi’nde yayımlanması için değerlendirilmek üzere gönderilecek makaleler aşağıda belirtilen kurallar doğrultusunda hazırlanır:

Yazım Kuralları

1) Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi’ne gönderilecek yazılar Türkçe veya İngilizce olabilir. Yazının uzunluğu 16 sayfayı geçmemelidir. Yazının elektronik kopyası Microsoft Word kelime işlemci programının 2007 ve sonrası bir sürümünde Times New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalıdır. Marj ayarları; üstten 5cm, alttan 4cm, sağ ve soldan 4.5cm olmalıdır.

2) Başlık, makale hangi dilde ise önce o dilde büyük harflerle 12 punto, koyu ve sayfaya ortalı olarak verilmelidir. Makalenin diğer dildeki karşılığı ise, bir satır boşluk bırakılarak büyük harflerle, 10 punto, koyu ve italik olarak sayfaya ortalı olarak verilmelidir.

3) Yazarın/yazarların adı, bağlı bulunduğu kurum ve bölümü ile e-posta adresi internet üzerindeki kayıt formuna yazılmalıdır. Dergide kör hakemlik uygulandığından makale üzerinde yazar/yazarlara ait bilgi verilmemelidir.

4) Makale hangi dilde ise önce o dilde en çok 150 kelimelik bir “özet” ve altında diğer dilde en çok 150 kelimelik ikinci bir “özet” italik olarak verilmelidir. Türkçe ve İngilizce özetlerin altında, anahtar kelimeler (en çok 5 kelime) ile İngilizce özetin altında, ekonomi, işletme, finans konularındaki makaleler için Journal of Economic Literature (JEL) sınıflama numarası verilmelidir.

5) Metin içinde başlıklar Arap rakamıyla numaralandırılmalı (1., 1.1., 1.1.2. gibi) ve derinlik üçten fazla olmamalıdır. Birinci düzey başlıklar 12 punto ve koyu, ikinci düzey ve daha sonraki başlıklar 10 punto ve koyu olarak verilmelidir.

6) Metin 10 punto ve tek satır aralıkla yazılmalıdır. Her paragraftan sonra bir satır boşluk bırakılmalı ve paragraflar sola yaslı olarak başlamalıdır. Başka kaynaklardan yapılan aktarmalar üç satırı geçmiyor ise tırnak içinde italik olarak, üç satırı geçiyor ise ayrı bir paragrafta sağdan ve soldan birer santim içeri çekilerek 9 punto ve italik olarak verilmelidir.

7) Tablo ve şekillere başlık ve sıra numarası verilmeli, başlıklar tabloların üzerinde (Tablo 1. Tablo adı), şekillerin ise altında (Şekil 1. Şekil adı) yer almalıdır. Tablo ve şekiller dikey olarak (tam sayfa olan tablo ve şekiller yatay olarak yerleştirilebilir), denklemler sayfaya ortalı olarak verilmeli ve denklemlerin sıra numaraları parantez içinde olup sayfanın sağ tarafına yaslanmalıdır.

8) Kaynaklara göndermeler, metin içi parantez yöntemi ile yapılmalıdır. Parantez içindeki sıra; yazar/yazarların soyadı, (yazarı olmayan kaynaklarda eser adının ilk üç kelimesi ve hemen izleyen üç nokta) kaynağın yılı, sayfa numarası/numaraları şeklinde olmalıdır (örneğin: Soyad, tarih: sayfa sayısı).

9) Metin içinde, yukarıdaki gibi gönderme yapılan bütün kaynaklar, Referanslar listesinde belirtilmeli, gönderme yapılmayan kaynaklar bu listede yer almamalıdır. Kaynaklar alfabetik sırayla ve kaynakça yazım örneklerinde belirtildiği biçimde yazılmalıdır. Makale ve kitap adları özel isim dışında küçük harflerle yazılmalıdır. Dergi adlarının ise ilk harfleri büyük olmalıdır. Kaynakça yazım biçimi için “kaynakça yazım örnekleri”ne bakılmalıdır. Karar verilemeyen durumlarda dergide yayımlanmış makaleler incelenmelidir.

10) Makalelerin basıma girecek son şeklini yayım kurallarına uygun sunmak yazarlara aittir; makaleler uygun sunulana kadar yayımlanmaz.

B) Kaynakça Yazım Örnekleri: Türkçe Dilde Makaleler İçin

Tek Yazarlı Makale
- Fritzsche, D. J. (2000). Ethical climates and the ethical dimension of decision making. Journal of Business Ethics, 24(2), 125-140. doi: 10.1023/a:1006262914562.
- Arnaud, A. (2010). Conceptualizing and measuring ethical work climate: Development and validation of the ethical climate index. Business & Society, 49(2), 345-358.

İki veya Çok Yazarlı Makale
- Lemmergaard, J. ve Lauridsen, J. (2008). The ethical climate of Danish firms: A discussion and enhancement of the ethical-climate model. Journal of Business Ethics, 80(4), 653-675. doi: 10.1007/s10551-007-9461-x.
- Appelbaum, S. H., Soltero, I. U. ve Neville, K. (2005). The creation of an unethical work environment: Organisational outcome-based control systems. Equal Opportunities International, 24(2), 67-83.
- Akgemci, T. ve Özgener, Ş. (2002). Türkiye'de iş ahlâkının tarihsel gelişimi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (7), 45-59..

Tek Yazarlı Kitap
- Seyidoğlu, H. (2001). Uluslararası iktisat: Teori politika ve uygulama. 14. b., İstanbul: Güzem Yayınları.
- Berkman, R.I. (1994). Find it fast: How to uncover expert information on any subject. New York: Harper Perennial.

İki veya Çok Yazarlı Kitap
- Langholz, G., Francioni, J. ve Kandel, A. (1989). Elements of computer organization. New Jersey: Prentice Hall.
- Cheeck, J., Doskatsch, I., Hill, P. ve Walsh, L. (1995). Finding out : Information literacy for the 21st century. South Melbourne: MacMillan.

Editör(ler)
- Bayat, B. ve Durusoy, Ö.T. (ed.), (1996). Gümrük Birliği sürecinde çimento ve seramik sektörleri (yapısal ve mali analiz). Ankara: Çimse-İş Yayınları.

Yazarı Olmayan Kitap
- Turkey: Informatics and economic modernization.(1993). Washington: The World Bank.
- Türkiye ekonomisi 2001. (2001). İstanbul: İstanbul Sanayi Odası.
- The University Encyclopedia. (1985). London: Roydon.

Çeviri Kitap
- Kanawaty, G. (1991). İş etüdü.(Çev. Z. Akal). Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi.

Kitap İçinde Bölüm
- Porter, M.A. (1993). The modification of method in researching postgraduate education. R.G. Burgess (ed.), The research process in educational settings: Ten case studies İçinde. London, Falmer Press.
- Byrne, J. (1995). Disabilities in tertiary education. L. Rowan, J. Mcnamee (ed.) Voices of a Margin, Rockhampton: CQU Press.

Konferans Bildirisi
- Çelik, S. (1999). Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde personel yönetimi. (Yay. Haz. Ö. BAYRAM). Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü, Yarını : Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Kuruluşunun 50. Yılı Uluslararası Sempozyumu Bildirileri 17-21 Kasım 1999, içinde Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 301-329.
- Bohrer, S., Zielke, T. ve Freiburg, V. (1995). Integrated obstacle detection framework for intelligent cruise control on motorways. IEEE Intelligent Vehicles Symposium, Detroit, MI, Piscataway, 276-281.

Yayımlanmamış Tez
- Özkan, T. (1997). Ticari bankacılıkta kredi fiyatlandırma teknikleri. Yayımlanmamış doktora tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Para ve Banka Anabilim Dalı.

Araştırma Raporu
- Koç, E. (2001). A report on the ISO certification experience of a university. Araştırma raporu. İstanbul: Haliç Üniversitesi.
- Mullineux, N. (1997). The world tyre industry: A new perspective to 2005. Araştırma raporu 348. London: Economist Intelligence Unit.

Elektronik Kaynaklar
- Baş, T. ve Ardıç, K. (2005). Kamu ve vakıf üniversitelerindeki akademik personelin iş tatmin düzeyinin karşılaştırılması. [Erişim adresi]: , [Erişim tarihi: 19.02.2007].
- Weibel, S. (1995). Metadata: the foundations of resource description. D-lib Magazine, [Erişim adresi]: , [Erişim tarihi: 19.02.2007].
- T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (2010). [Erişim adresi]: , [Erişim tarihi: 09.10.2010].

Kitap Dışı veya Görsel Yayınlar
- Get the Facts (And Get Them Organised) (videorecording) (1990). Williamstown, Vic., Appleseed Productions.
- CDATA 91 With Supermap: Data For Australia. (1995). Release 2.1 rev., Hawthorne East, Vic., Space-Time Research.

Resmi Gazete
- Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1996-2000. (1999). T.C. Resmi Gazete (22354, 25 Temmuz 1995).

C) Yazarların Uyması Gereken Kurallar
1) Yazar(lar) makalelerinin Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi’nde değerlendirilebilmesi için Yayın Hakkı Devir Formu (YHDF) belgesi göndermelidir. YHDF, kör hakemlik uygulaması çerçevesinde makaleler için kapak sayfası olarak da kullanılmaktadır. Bu bakımdan form bilgileri eksiksiz olarak doldurulmalı ve çıktısı alınarak imzalanmalıdır. İmzalı kopya PDF, JPG, TIFF veya PNG biçiminde taranarak sistem üzerinden gönderi yapılırken "4. Adım: Ek Belge ve Dosyaların Yüklenmesi" kısmında sisteme yüklenmelidir.

2) Yazar(lar) makalelerini dergi yayım kuralları doğrultusunda ve etik kurallarına azami düzeyde hassasiyet göstererek hazırlamak zorundadır. Kurallara uygun olarak gönderilmeyen yazılar, kurallara uygun hale getirilinceye kadar değerlendirmeye alınmaz.

3) Yazar(lar) değerlendirmeye kabul edilen makaleleri ile ilgili işlem sürecini derginin internet sayfasından kendilerine gönderilen kullanıcı adı ve şifresi kanalıyla takip edebilirler.

4) Hakem değerlendirme sonucu kendisine düzeltme isteğiyle iletilen yazar(lar) düzeltmelerini 4 ay içerisinde yaparak geri göndermelidir. Bu süre içinde yanıt vermeyen yazar(lar)ın makaleleri değerlendirme dışı bırakılır.

5) Yazar(lar) hakemlerin önerileri doğrultusunda makalelerini güncellemek zorundadır. Eğer hakem tarafından ileri sürülen bir değişiklik veya eklemeyi doğru bulmuyorlarsa, bunu hakeme iletilecek şekilde gerekçesiyle birlikte Yayın Kuruluna bildirmek zorundadır.

6) Değerlendirme aşamasındaki makaleler için yazar(lar) e-mail, mektup veya faks ile geri çekme isteğinde bulunabilir. Geri çekme isteğinin kabulü Yayın Kurulunun kararına bağlıdır. Yazar(lar), Yayın Kurulunun geri çekme isteğine onay vermediği makaleyi başka bir yere değerlendirilmek üzere gönderemez, yayımlayamaz, yayımlatamaz. Bu tür girişimlerde bulunanlar için, yazar(lar)ın bağlı olduğu kurum ve ilgili yayın kuruluşuna gerekli bildirimde bulunulur.

7) Mizanpaj çalışması sırasında yazar(lar)a kontrol ve düzeltme amaçlı yapılan gönderilere belirtilen sürelerde cevap vermek durumundadır. Belirtilen sürelerde cevap vermeyen yazar(lar)ın makaleleri bir sonraki sayıda değerlendirilmek üzere ötelenir.

8) Yazar(lar)ın her ne sebeple olursa olsun makalelerinin yayım sürecini öne çekme istekleri kabul edilmez.

9) Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi’nde belli bir sayı için makale kabul edilmez. Yazar(lar) istediği zaman makalesini gönderebilir. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler, geliş tarihi dikkate alınarak yayımlanır.

10) Yayın kuralları doğrultusunda hazırlanarak gönderilmiş olan makaleler Yazı İşlerine ulaşınca gerekli incelemeler yapıldıktan sonra işleme alınır. Kurallara uygun olmayan başvurular işleme alınmaz.

11) Yazar(lar)ın düzeltme için kendilerine gönderilmiş makaleleri sadece elektronik ortamda göndermeleri yeterlidir.

12) Yayın Kurulunun basılmasına karar verdiği makalelerin mizanpaj çalışması yapıldıktan sonra, olası hatalara karşı makale yazar(lar)a son kez incelemek üzere gönderilir. Yazarlar kontrolü belirtilen süre içinde yapmakla yükümlüdür. Belirtilen sürede kontrolün yapılmaması durumunda makale bir sonraki sayıya ötelenir.

13) Dergide makalesi yayımlanmış yazarların her birine ilgili sayıdan ikişer adet gönderilir. Yazar sayısı 4’ten fazla olan makalelerde ilk 4 yazar dikkate alınır.

14) Aynı yazar(lar)ın bir sayıda iki makalesi birden yayımlanmaz ve aynı yazar(lar)a ait ikinci bir makalenin yayımlanabilmesi için arada bir sayı yayımlanmış olması gerekir. Makalelerdeki ortak yazar sayısının artması durumunda ilk yazar için bu uygulama dikkate alınır.

D) İnternet Üzerinden Makale Gönderisi
Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi'ne internet üzerinden makale gönderisi yapılırken aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

- Menüdeki KAYIT seçeneği aracılığıyla kayıt formunu açınız.

- Kayıt formunu dikkatlice doldurunuz (ortak yazarlı makalelerde diğer yazarlar gönderi aşamasında kayıt edileceğinden burada sadece sorumlu yazar kayıt yapmalıdır).

- Kullanıcı adı ve şifrenizi içeren doğrulama e-postası tarafınıza ulaşınca, mesaj içindeki talimatı uygulayınız.

- Yazınızı göndermek için kullanıcı adınız ve şifrenizle sisteme giriş yapınız.

- Etkin Öneri sayfasındaki Yeni Başvuru Başlat başlığı altındaki linki tıklayınız.

Başvurular 5 adımda gönderilir:

1) Başvuruya Başlama: Bu adımda, Gönderi Dili seçilir, Başvuru Kontrol Listesi kontrol edilerek çek edilir ve Telif Hakkı Düzenlemesi'ne onay verilir.

2) Başvuru Dosyasını Yükleme: Bu adımda, sayfadaki talimat doğrultusunda makale sisteme yüklenir. Makale Microsoft Word formatında olmalı ve boyutu 3 MB'tan fazla olmamalıdır.

3) Başvurusuyla İlgili Bilgileri Girme: Bu adımda;
- Eğer makale çok yazarlı ise her yazar için ayrı ayrı Yazar Ekle butonuna tıklayarak açılan alanları doldurunuz.
- Makalenin Başlık ve Özetini giriniz.
- Dizin Oluşturma alanlarını doldurunuz.

4) Ek Belge ve Dosyaların Yüklenmesi: Bu adımda ana gönderiye ek olarak verilmesi gereken belge ve dosyaların sisteme yüklenmesini sağlar. Öncelikle Yayın Hakkı Devir Formu yüklenir ve dosya yüklendikten sonra açılan form sayfadaki talimatlar doğrultusunda doldurulur. Bu form kaydedildikten sonra varsa sayfadaki talimatlar doğrultusunda ek belgeler yüklenir.

5) Başvuru Onayı: Bu adımda başvurunuzun editöre ulaşması için Başvuruyu Bitir butonunu klik ediniz.

E) Makale Takibi
Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi’ne gönderilen makalelerin değerlendirme sürecini sistem üzerinden takip edebilirsiniz. Makale takibi sorumlu yazarın kullanıcı adı ve şifresiyle yapılabilir. Bunun için sisteme kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapmak gerekir. Makale ile ilgili bilgilere erişmek için öncelikle "Etkin" başlığının, daha sonra da makale başlığının tıklanması gerekir. Bu sayfadaki "Özet" sekmesi makalenin bibliyografik bilgilerini, "Değerlendirme" sekmesi ise makale ile ilgili işlemlere ait bilgileri verir. Bu sekmedeki "Hakem Değerlendirme" başlığı altında makalenin değerlendirilmesi için hakemlere sunuluş tarihi, son işlem tarihi ve var ise hakemden alınan dosya linki bulunur. "Editör Kararı" altında ise "Editör/Yazar E-posta Kaydı" ile bir simge bulunur. Yazar ve editör e-posta linki aracılığıyla yazışabilir. Simge ile bağlantılı pencerede ise editör yazara iletilmek üzere notlar kaydeder.