Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

1. Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi’ yayın dili Türkçedir. Ancak derginin 1/3’i oranında İngilizce makaleler
de yayınlanabilir.
2. Dergimize gönderilecek makaleler için 200 kelimeyi aşmayacak şekilde hem Türkçe hem de İngilizce
özetlerin bulunması; ayrıca makale içeriği ile ilgili 5 Türkçe, 5 İngilizce anahtar sözcüğe yer verilmesi
gerekmektedir.
3. Dil ve anlatım bilimsel ölçütlere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.
4. Çalışma, iyi tanımlanmış bir sistematiğe dayanmalı ve başlıklar başlıkla bu sistematikle uyumlu
olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar, çalışmanın kapsamını yansıtacak zenginlik ve yeterlikte olmalıdır.
5. Verilen Türkçe ve İngilizce özetler çalışmanın amacını, yöntemini, kapsamını ve temel bulguları
kapsamalıdır.
6. Makaleler, Microsoft Word 6.0, Word 7.0 veya Word 97 belgesi olarak ve yazıların uzunluğu 20 sayfayı
geçmeyecek şekilde üç kopya halinde ve bir CD olarak hazırlanmalıdır ve yazışma adresimize
gönderilmelidir.
7. Yazarlar unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adreslerini, telefon numaralarını ve eposta
adreslerini makae için hazırlayacakları kapak sayfasında ayrıca bildirmelidirler.

MAKALENİN YAYIN SÜRECİ:

1. Yayınlanacak makalelerin; amaç, konu, içerik, sunum ve yazım kurallarına uyup uymadığı Yayın
Kurulunca değerlendirilir.
2. Uygun bulunana yazılar, bilimsel açıdan değerlendirilmek üzere sahasında eser ve çalışmaları ile
tanınan Hakem Kurulu’nun iki üyesine gönderilir.
3. Hakemlerden gelecek rapor doğrultusunda, yazının yayın profiline alınmasına, alınmamasına ya da
düzeltme istenmesine karar verilir. Durum yazara en kısa sürede bildirilir.
4. Gönderilen yazılar için hakemlerden birinin olumlu, diğerinin ise olumsuz rapor vermesi durumunda,
ilgili yazı üçüncü bir hakeme daha gönderilir ve yayınlanmasına yeni rapora göre karar verilir.
5. Yazı sahibi, gerektiğinde lüzumlu görülen düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür. Düzeltmelerin en geç bir
ay içinde yapılarak dergiye ulaştırılması gerekmektedir.
6. Yayın profiline alınan yazılar Yayın Kurulu’nun belirlediği sıraya göre yayınlanır.
7. Hakem raporları gizlidir ve en az 5 yıl süreyle saklanmak üzere arşivlenir.

Ayrıntılı bilgiye http://girisim.comu.edu.tr/dergiall/yazmkurall.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.