Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik İncelemeler Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Yayımlanmak üzere gönderilen yazıların şekil ve içerik yönünden ön incelemesi yayın kurulu tarafından yapılır. Uygun görülen çalışmalar bilimsel yönden değerlendirilmek üzere iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarının olumlu olması durumunda yazı yayınlanır. Yazarlar hakem ve yayın kurulunun eleştiri, öneri ve düzeltmelerini dikkate almak zorundadır. Dergide yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıyı yayımlayıp yayımlamakta serbesttir. Gönderilen yazılar yayınlansın yayınlanmasın iade edilmez. Yayımlanmış yazıların yayım hakları Akademik İncelemeler dergisine aittir. Makaleler ilk yazarın soyadı esas alınarak sıralanır.

Dergiye gönderilecek yazıların;

# Sayfa Sayısı: Ekler ve Kaynakça dahil 18 sayfayı geçmemesi gerekir.
# Makale Adı: İlk harfler büyük diğerleri küçük Courier New 13 punto bold
# Yazar adı: İlk harfler büyük diğerleri küçük Courier New 10 punto bold
# Mail adresi:tüm harfler küçük Courier New 8 punto
# Özet,anahtar kelimeler,abstract ve keywordu 90-120 kelime arasında olmalıdır. Yazı tipi: Book Antiqua punto:10 italic
# Ana yazıdaki Yazı tipi: Book Antiqua punto:10
# Paragraf aralığı en az ve 1,1
# Üst boşluk:6 cm
# Sol boşluk:4,5 cm
# Alt boşluk:5 cm
# Sağ boşluk:4,5 cm
# Dipnot Yazı Tipi: Book Antiqua punto:8

Yazılar iki adet basılı kopyası disket veya CD ile birlikte posta ile dergiye gönderilmelidir. Ayrıca yazının bir elektronik kopyasının sbedergi@sakarya.edu.tr elektronik posta adresine ekli dosya olarak gönderilmesi işlemleri hızlandıracağından özellikle önerilmektedir.

Makalelerin her biri ayrı bir sayfada başlamak kaydıyla aşağıdaki bölümleri içermelidir;

# Başlık sayfası (Yazar/ların tam adları ve çalıştıkları kurumlar, iletişim bilgileri, makale üst başlığı)
# 90-120 kelime arası Türkçe özet ve 3-5 arası anahtar kelime
# 90-120 kelime arası İngilizce özet ve3-5 kelime arası anahtar kelime
# Ana makale metni
# Kaynaklar
# Ekler, tablolar, şekiller

ATIFLAR

Harvard usulü kaynak göstermenin benimsendiği dergimizde atıflar metinde parentez içerisinde yazar soyadı ve yayım yılı şeklinde verilmelidir. Örneğin;

Konuyla ilgili bazı çalışmalar (Balcı, 1998; Coskun, 2001; Yıldız 1999).

Atıflarda noktalama işaretlerine ve alfabetik sıraya dikkat edilmelidir. Doğrudan alıntı yapılan durumlarda, yayın yılı ve (:) işaretinden sonra sayfa numarası verilmelidir. Örneğin: (Taşdelen, 2001: 42). Eğer atıfta bulunulan kaynak iki yazarlı ise metin içinde atıfta bulunulurken iki yazarın da soyadına yer verilir. Örnek; (Kutanis ve Bayraktaroğlu, 2003).

Eğer atıfta bulunulacak kaynak üç ve daha fazla yazarlı ise birinci yazarın soyadı ve diğerlerini ise diğerleri anlamına gelen ?ve diğ.? şeklinde verilmelidir. Örnek: (Altunışık ve diğ., 2001). Ancak, sözkonusu kaynak kaynakça bölümünde tüm yazarların isimleri verilerek yazılmalıdır.

Metnin içinde atıfta bulunulan kaynaklar, makalenin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında toplanır. Kaynakçadaki kaynaklar, yazarın (ya da derleyenin) soyadı, çok yazarlıysa ilk yazarın soyadı, kaynak bir kuruma (örneğin, Merkez Bankası) ya da süreli yayına aitse (örneğin, Business Week), kurum ya da süreli yayının adının baş harfi dikkate alınarak alfabetik sıraya göre düzenlenir. Bir yazarın ya da yazar grubunun birden fazla yayınına atıfta bulunulmuşsa, bu kaynaklar yayım tarihi temel alınarak sırayla verilir (yayım yılı önce olan önce verilir). Bu kaynaklar aynı yılda yayımlanmışsa, yayım yılının yanına a, b, c gibi harfler konarak sıralanır.

Kaynakça'da kitap veya dergi isimleri ya italik veya normal koyu olarak ilk harfler büyük olarak yazılır.


KİTAPLAR

Tek Yazarlı Kitaplar
ATAÖV, Türkkaya (1989), Bilimsel Araştırma El Kitabı , 2. Baskı, Savaş Yayınları, Ankara.

İki Yazarlı Kitaplar
TUNA, Orhan ve Nevzat Yalçıntaş (1976), Sosyal Siyaset , Filiz Kitabevi, İstanbul.

İkiden Fazla Yazarlı Kitaplar
ALTUNIŞIK, R., R. Coşkun, S. Bayraktaroğlu ve E. Yıldırım (2002), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, Adapazarı.

Çeviri Kitaplar
DURKHEIM, Emile (1985), Toplum Bilimsel Yöntemin Kuralları, Çev., Celal Baki Akal, Bilim-Felsefe-Sanat Yayınları, İstanbul.

Eğer kitap editörler tarafından hazırlanmışsa (derlenmişse) ve kitabın içinden bir bölüme referansta bulunuluyorsa
DEMİRKOL, Şehnaz (2002), ?Değişim Mühendisliği?, Editörler: COŞKUN, R., ve R. Altunışık, Stratejik Boyutuyla Modern Yönetim Yaklaşımları , Beta, s. 163-196.

Yazar Adı Olmayan Kitaplar
Kurumlar tarafından hazırlanan rapor veya eserler yazarsız olabilmektedir. Bu durumda varsa kurum adı yoksa doğrudan kaynakça yazımına başlanır.

DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), (1984), Türkiye'de Sanayileşme Sorunları , DPT Yayınları-102, Ankara. veya Encyclopedia Britannica , ?Turkey?, Vol. 22, s.125-140. SARÇ, Ömer Celal, (1973), ?Milli Gelir?, İktisat Ansiklopedisi , Cilt 2, Ak Yayınları, İstanbul.

Süreli Yayınlar
AHISKA, Yalçın (1990), ?Ticaret Bankalarının İşlevleri?, Banka ve Ekonomik Yorumlar , Yıl 27, Sayı 12, Aralık, s.37-44.

NEILSON, G., P.A. Pasternack ve D. Mendes, (2000), ?The Four Faces of Organizational DNAs?, Management, Vol. 45, No. 3, s.45-53.