Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Seçmen tercihinde imaj faktörü: siyasal parti ve aday imajı karşılaştırmasına yönelik bir alan araştırması

Yazar kurumları :
Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü1
Görüntülenme :
368
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, yerel seçimlerde siyasal parti ve aday imajının seçmenlerin tercihleri üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Ankara’nın beş ilçesinden seçilen üç mahalleden tesadüfi örneklem yöntemi ile belirlenen 546 kişinin parti imajı, aday imajı ve bunları oluşturan unsurlar üzerindeki görüşleri, geliştirilen ve geçerlik – güvenirlik analizi yapılan ölçeği kapsayan anket formundan yararlanılarak belirlenmiştir. Araştırma verileri cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu, ilçe ve siyasal görüşü kapsayan demografik değişkenler dikkate alınarak irdelenmiştir. Cinsiyet ve medeni duruma bağlı farklılığın belirlenebilmesi için t- testi; yaş, eğitim durumu, ilçe ve siyasal görüş değişkenlerine bağlı farklılıkların belirlenebilmesi için Tek Yönlü Anova, farklılığın hangi grup ya da gruplardan kaynaklandığını belirleyebilmek için ise Tukey testi yapılmıştır. Ayrıca, seçmenlerin aday imajı ve parti imajına ilişkin görüşleri arasındaki ilişkinin belirlenebilmesi için korelasyon analizi uygulanmıştır. Seçmenlerin oy verme kararları ile ilgili ortalama puanlar incelendiğinde, aday imajına ilişkin puanların parti imajına ilişkin puanlardan biraz daha yüksek olduğu görülmekte ise de istatistik açıdan önemli bir fark bulunamamıştır. Korelasyon analizi sonuçları, seçmenlerin aday imajına ilişkin görüşleri güçlendikçe, parti imajına ilişkin görüşlerinin de güçlendiğini göstermektedir.

Özet İngilizce :

This research is titled as “The Image Factor on the Voter’s Disicion: A Survey on the Comparison of Party İmage and Candidate İmage” have been made for the purpose of investigating effects of image of the parties and candidates. 546 people chosen by using random sampling method in three vicinities in the 5 districts in Ankara included within the scope of the research. In the gathering of the research data was used face to face interview technique. The questionnaire form includes “demographic information”, “voters’ views about candidate a n d p a r t y i m a g e . Answers given to sentences typed Likert were scored, applied factor analysis and items with factor loadings less than 0.30 were deleted. In order to test reliability of questionnaire were calculated “Cronbach Alpha” as inner consistency of coefficient. In this research, the t-test was performed for determining the differences dependent on gender and marital status variables between the voters’ opinions about party image, candidate image and sources of information. Moreover, One Way Anova was applied to determining the differences dependent on age, education status, district and political opinion variables between the voters’ opinions about party and candidate image. In order to indicate differences between groups depending on Anavo, the Tukey test was carried out. In terms of voting decision of voters, candidate image on local elections, party image and average scores intended on sources of information compared, candidate image scores is higer than party image but there are no significant differences.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :