Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Study on extents of career planning of turkish athletes who have won medals at the olympics with respect to their income level

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
690
DOI :
Özet Türkçe :

In this study titled Career planning and Examination of career factor according to income level, 37 different sportsmen/sportswomen from sports disciplines have been reviewed and among them 8 (21,6%) have been selected from taekwondo, 18 (48,6%) from wrestling, 11 (29,7%) from boxing, 4 from weight lifting, 2 from judo and 1 from athleticism. Within the examination it was researched whether the participated persons were different in terms of demographic features and sportive variants in order for the determination of career planning dimensions. The study is entirely in descriptive quality. Moreover activities of the sportsmen/sportswomen have been evaluated in terms of career planning. During the application phase of this study, a questionnaire including 102 questions which are consisted of as the following: 14 demographic questions, 47 questions measuring career planning during active sportsmen/sportswomen process and 41 questions measuring the career planning after quitting sports was applied to the participants. Questionnaire data was analyzed by using SPSS 17.0 statistical program. At the end of the analysis, reliability and validity of the scale was made on 80 national sportsmen/sportswomen from different branches, who continues or quitted making sports. General reliability coefficient (Crombach Alpha) for career planning scale belonging to the period active in sports was found to be 0,921 while the general reliability coefficient for career planning scale during the process after quitting making sports was found to be 0,879. In study it was reached to the conclusion that Turkish sportsmen/sportswomen ranked in Olympics didn't make an efficient career planning in sportive terms according to their income levels and they directed or compelled to direct towards different vocation groups other than sports. Furthermore it was reached that the sportsmen/sportswomen having high income have higher benefits from sports either when they were active in sports or after they quit7ted making it. This study shall make contribution for sports administration, sports federations, clubs and elite sportsmen/sportswomen to become conscious regarding the career planning and these processes to acquire an institutional identity.

Özet İngilizce :

Bireyler belirledikleri hedefler ile aldıkları eğitim vasıtasıyla; kişisel ve mesleki gelişim süreci içerisinde, kimlik ve statü oluşturma, maddi güç, iş tatmini gibi birçok fayda faktörü sağlarlar. Kariyer bir süreçtir ve bireyler açısından kariyer planlaması gelecek açısından önemlidir. Kariyer planlamaması ve kariyer boyutunun gelir düzeyine gore incelenmesi konulu bu çalışmada, spor disiplinleri içerisinden (8'i (% 21,6) taekwondo, 18'i (% 48,6) güreş, 11'i (% 29,7) 4 boks, 4 halter, 2 judo, 1 atletizm) 37 farklı sporcu üzerinde inceleme gerçekleştirildi. Inceleme içerisinde kariyer planlama boyutlarının belirlenmesi amacıyla uygulamaya katılan kişilerin demografik özellikleri ve sportif değişkenler açısından farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışma tamamen betimsel niteliktedir. Ayrıca olimpiyatlarda derece yapan sporcuların kariyer planlaması açısından etkinlikleri de ele alınmıştır. Bu çalışmanın uygulama aşamasında katılım sağlayan sporculara; 14 demografik soru, aktif sporculuk sürecindeki kariyer planlamasını ölçen 47 soru ve sporu bıraktığı süreç içerisindeki kariyer planlamasını ölçen 41 sorudan oluşan toplam 102 soruluk bir anket uygulanmıştır. Anket verileri SPSS 17.0 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda ölçeğin güvenirliği ve geçerliliği farklı branşlardan spora devam eden veya bırakmış 80 milli sporcu üzerinde yapılmıştır. Spor yapılan sürece ait kariyer planlaması ölçeği için genel güvenirlik katsayısı (Crombach Alpha) 0,921 olarak, sporu bıraktıkları süreçteki kariyer planlaması ölçeği için ise genel güvenirlik katsayısı 0,879 olarak bulunmuştur. Anketin güvenilirliğinin belirlenmesinde alfa katsayısından, sporcuların demografik ve sportif profillerinin belirlenmesinde frekans ve yüzde istatistiklerinden, sporcuların spor yaptıkları ve sporu bıraktıkları süreçte kariyer planlama boyutlarının belirlenmesinde ise; ortalama ve standart sapma istatistiklerinden yararlanılmıştır. Sporcuların kariyer planlama boyutlarının demografik ve sportif profillerine göre farklılaşmasının belirlenmesinde; normal dağılım gösteren değişkenler için t-testi, anova, normal dağılım göstermeyen değişkenler için man-whitney-u, kruskall wallis testleri uygulanmıştır. Araştırmada; Olimpiyatlarda derece yapan Türk sporcularının gelir düzeylerine göre sportif açıdan etkin bir kariyer planlaması yapamadıkları, spor alanının dışındaki farklı mesleklere yöneldikleri ya da yönelmek zorunda kaldıkları sonucu elde edilmiştir. Ayrıca; yüksek gelir sahibi sporcuların ise spor yaptığı ve bıraktığı dönemde sporun kazanımlarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu araştırma spor yönetimi, spor federasyonları, kulüpler ve elit sporcuların kariyer planlaması ile ilgili bilinçlenmesine ve bu süreçlerin kurumsal bir kimlik kazanmasına katkı sağlayacaktır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :