Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Evaluation of pre-service teachers’ opinions of multicultural education

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erciyes University, Faculty of Education, Educational Sciences Department1, Nevsehir University, Nevsehir Vocational College2
Görüntülenme :
563
DOI :
Özet Türkçe :

This study is concerned with the perception of multicultural education at the level of faculty of education, with a more open expression it's about the discovery of pre-service teachers' views of multicultural education which has goals such as educational equity and excellence, multicultural social competence, curriculum reform. Revealing teacher candidates' views on multicultural education can be considered as one of the critical steps to be taken to eliminate the bias, discrimination and inconsistencies that may occur in educational settings.The main purpose of this study is to evaluate pre-service teachers' views on multicultural education according to several variables. This study is in the category of descriptive researches according to the research objective. The model of this study is survey model when it's examined in terms of types of descriptive studies. The study group of the research consists of the fourth-grade students studying at Erciyes University Faculty of Education in 2011-2012 academic years. Personal Information Form and Multicultural Education Scale developed by the researchers were used for data collection. Data obtained from the study was computerized and analyzed by using SPSS 17.00 for Windows. Results suggest that even though teacher candidates have not received any training on multicultural education, their views on this issue are positive. The results of this study have revealed that female pre-service teachers' scores on multicultural education are higher than the scores of male pre-service teachers.

Özet İngilizce :

Farklılıkların yoğun olarak yaşandığı toplumlarda uzlaşı kültürünün yaşatılmasında en önemli rolü eğitim üstlenmektedir. Bu doğrultuda eğitim alanında yapılan çalışmalarda çok kültürlü eğitim (multicultural education) kavramının önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Tarım toplumundan, sanayi toplumuna, ardından bilgi toplumuna geçişin, yaşanan göç olaylarının ve ülkeler arasında, ekonomik, sosyal vb. sebeplerle oluşturulan birliklerin, bu kavramın öneminin artmasında etkili olduğu söylenebilir. Toplumlar bu dönemde, yerellikten evrenselliğe doğru bir geçiş yaşarken, eğitimde evrensel ilkelerin oluşturulması ve farklı kültürlerin tanınarak, kültürlerarası etkileşimin ivme kazanması, zorunluluk haline gelmiştir. Bunların dışında, modern toplumlarda yetişen bireylerin, farklı kültürel gruplarla etkileşim içerisinde olmaları ve bu etkileşimlerinde olumlu tutumlar geliştirmeleri beklenmektedir. Dolayısıyla, gelişmiş ülkeler, eğitime ilişkin sorunlarını belirleyip çözümler üretirken, çok kültürlü eğitim çalışmalarına da yer vermektedirler. Bu çalışma, Türkiye'de Eğitim Fakültesi düzeyinde çok kültürlü eğitimin nasıl algılandığı, daha açık bir ifade ile; öğretmen adaylarının, çok kültürlü sosyal yeterlik, eğitimde eşitlik ve mükemmellik, öğretim programı reformu gibi amaçları olan çok kültürlü eğitim hakkındaki görüşlerinin ortaya çıkarılması ile ilgilidir. Öğretmen adaylarının, çok kültürlü eğitime ilişkin görüşlerinin ortaya çıkarılması, eğitim ortamlarında oluşabilecek önyargıyı, ayrımcılığı ve tutarsızlıkları ortadan kaldırmada atılacak kritik adımlardan biri olarak düşünülebilir. Araştırma amacına göre bu çalışma betimleyici araştırmalar kategorisinde yer almaktadır. Betimleyici araştırmaların çeşitleri açısından ele alındığı zaman bu çalışmanın modeli tarama (survey) modelidir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesinde birinci ve ikinci öğretim programlarında öğrenim görmekte olan dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen Çok kültürlü Eğitim Ölçeği, ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 17.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçları öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime ilişkin görüşlerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Cinsiyetin, öğrenim görülen bölümün, yerleşim yerinin, görüşleri etkileyen önemli değişkenler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :