Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The effect of 7th grade science and technology class on critical thinking skill and success when taught with the support of creative drama

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1, MEB2
Görüntülenme :
397
DOI :
Özet Türkçe :

In this study, creative drama studies were adapted to science teaching, the implementations were made and it was controlled how this method affects students' critical thinking skills. The research was carried out in pretest-posttest pattern with experimental control group. Study group is composed of 47 students who are 7th grade. During the experimental processes of six weeks, beside MEB Science and Technology Program, eight creative drama workshops were carried out in teaching science and technology class. Only the plans that were created in accordance with the book were applied in control group. Achievement test of which validity and reliability studies were carried by us and Cornell Critical Thinking Skill Test were used for data collection. Unrelated samples t-test was applied in data analysis. Research results showed that creative drama studies in science teaching positively and significantly affect critical thinking skill which is one of the main purposes of science teaching. And the findings showed that creative drama workshops that had been used along with the class do not enhance students' success.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada, yaratıcı drama çalışmaları fen eğitimine uyarlanmış, uygulamalar yapılmış ve bu yöntemin öğrencilerin eleştirel düşünmelerini ve başarısını nasıl etkilediği kontrol edilmiştir. Çalışmada yaratıcı drama yöntemi üzerine çalışılmıştır çünkü yaratıcı drama yönteminin amaçları incelendiğinde çağın gerektirdiği yetileri öğrencilere kazandırmak amacıyla yapılandırıldığı, günümüze uygun bir öğretim yöntemi olduğu gözlemlenmektedir. Yaratıcı drama yöntemi bilgiye kendi ulaşabilen ve bilgiyi günlük hayatta kullanabilen, kendini ifade edebilen, grup çalışmalarında başarılı, çok yönlü düşünebilen, girişimci, kişilere saygılı, sosyal ortamın farkında olan, elindeki imkânları verimli kullanabilen, yaratıcı bireyler oluşturmayı amaçlamaktadır. Fen ve teknoloji dersinin öğrencilerde kazandırmak istediği nitelikler ile yaratıcı drama yönteminin amaçları karşılaştırıldığında büyük bir uyum gözlemlenmektedir. Bu durum yaratıcı drama yönteminin diğer birçok alanda olduğu gibi Fen ve Teknoloji alanında kullanılmasının uygun olduğunu göstermektedir. Bu araştırma ön test-son test kontrol gruplu deneysel desende yürütülmüştür. Araştırmanın bağımlı değişkenleri fen ve teknoloji dersi kuvvet ve hareket konusuyla ilgili başarı durumu ve eleştirel düşünme becerisidir. Araştırmanın bağımsız değişkeni ise kullanılan öğretim yöntemidir. Öğretim yönteminin deney ve kontrol olmak üzere iki düzeyi vardır. Deney grubunda öğretmenin işlediği derse ek olarak öğrencilerin ilk defa karşılaştıkları yaratıcı darama yöntemi uygulanmıştır. Deney grubunda öğretmen altı haftalık ünite boyunca önceden planlanmış olan 8 yaratıcı drama atölye çalışmaları uygulamıştır. Deney grubunda bu yöntemlerin yanı sıra yaratıcı drama yöntemi kullanılmıştır. Kontrol grubunda ise sadece MEB Fen ve Teknoloji Programına paralel ders planları hazırlanmıştır. Kontrol grubunda düz anlatım, soru cevap, deney, grup çalışmaları, poster çalışmaları yapılmıştır.  Araştırmanın örneklemini 2009–2010 eğitim-öğretim yılı Sakarya ilindeki özel bir ilköğretim okulunda okuyan 27 kız, 20 erkek olmak üzere toplam 47 yedinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan 47 öğrencinin 24’ü deney, 23’ü kontrol grubunu oluşturmaktadır.  Altı hafta süren deneysel işlemler sırasında deney grubunda fen ve teknoloji dersinin işlenmesinde MEB Fen ve Teknoloji Programı doğrultusunda hazırlanan ders planlarının yanı sıra sekiz yaratıcı drama atölyesi uygulanmıştır. Kontrol grubunda ise sadece kitap doğrultusunda hazırlanan planlar uygulanmıştır. Verilerin toplanmasında tarafımızdan geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış başarı testi ve Cornell Eleştirel Düşünme Testi kullanılmıştır. Verilerin analizinde ilişkisiz örneklemler t-testi uygulanmıştır. Araştırma sonuçları, fen öğretiminde Yaratıcı drama çalışmalarının fen öğretiminin temel amaçlarından biri olan eleştirel düşünme becerisini olumlu ve anlamlı olarak etkilediğini göstermiştir. Ayrıca elde edilen bulgular, dersle birlikte kullanılan yaratıcı drama atölyelerinin öğrenci başarısını anlamlı bir şekilde arttırmadığını göstermiştir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :