Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretim üyelerinin akademik tükenmişlik ve kaygı düzeylerinin incelenmesi (kırıkkale il örneği)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi1
Görüntülenme :
427
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı Öğretim üyelerinin akademik tükenmişlik ve kaygı düzeylerini belirlemek, akademik tükenmişlik ve kaygının ikamet ettiği il, cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, kıdem, kurumda çalışma süresi, akademik kadro değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını saptamaktır. Bu amaçla 2010–2011 öğretim yılında Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyelerinden 131 ine ölçek uygulanmıştır. Araştırma betimsel bir çalışmadır. Araştırma; Akademik Tükenmişlik ölçeği, Durumluk Sürekli Kaygı Envanteri ve kişisel bilgiler formu ile toplanan veriler üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada akademik tükenmişlik ve kaygı düzeylerini belirlemek için elde edilen verilerin frekansları, yüzdeleri, aritmetik ortalamaları, tek yönlü varyans analizleri ve korelasyon analizleri tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Araştırmada; Durumluk ve sürekli kaygı alt boyutu puanı arttıkça, akademik tükenmişlik alt boyutlarından; duygusal güçsüzlük, yönetsel destek, akademik performans puanının da arttığı bulunmuştur. Ayrıca; cinsiyet, yaş, kurumda çalışma süresi, akademik kadro değişkenlerine göre de anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of thisstudy is to find out academic burnout and anxiety level of academic personel and whetheror not the burnout and anxiety level of academic personel diversify according to some variables such as the city they live, gender, age, education level, seniority, work time in the university, academic staff. To fulfill this aim, the scale applied to 131 academic personnel in Kırıkkale University in 2010-2011 academic year. The study is descriptive. In this study, academic burnout scale, state- trait anxiety scale and personal information files were used. To find out academic burnout and anxiety level, the frequency, percentage arithmetic average, the only aspect variant analyses and correlation analyses of the data collected are represented with charts and then interpreted. In this study, it is found out that the higher score of sub-dimension of state- trait anxiety, the higher score of emotional weakness, administrative support, academic performance point which are sub dimensions of academic burnout. Besides, data is diversified according to gender, age, work, time in institution and academic staff variants.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :