Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Levels of organizational socialization in sports companies (spor j. s. c. an example of istanbul metropolitan municipality)

Yazar kurumları :
Sakarya University School ofPhysical Education and Sports1
Görüntülenme :
448
DOI :
Özet Türkçe :

Thepurpose of thisstudy is toanalyzeDirectorate General SportInc. personnel in thestaffwithrespecttomotivationalpower, organizationalcommitment, jobsatisfactionandacceptance in theinstitutions, andexaminetodetermine how theyperceivethe sense of organizationalsocialization. Thisresearch is a descriptivecasestudymodeledaccordingtothe model. Population of thestudy of theIstanbulMetropolitanMunicipality Sports Inc. composed of employees. Relevantinformationwasobtainedfromtheapplication of resources, screeningand data collectiontool. Thepopulation of thisstudywasto I.B.B. Sports Inc General Directorate is 200 employees. Thestudysamplewasselected on a voluntarybasisthroughtheuniverse of IstanbulMetropolitanMunicipality Sports Inc. a total of 112 employeeswhowork in theconsist. Employeesthatmakeupthesample of thestudy, 58 maleand 54 female. Inthisresearch, Kartal (2003) usedthescaledevelopedbytheOrganizationalSocialization. Thereweren'tanysignificantdifferencesfoundbetweenthelevels of organizationalsocializationconcerningmotivation, acceptanceandcommitmentbetweenthestaffsurveyed in terms of sexandduty. Acceptancebyseniority of staff, theirperceptions of organizationaldependence on motivationandcommitmentare not different, significantdifferences is found in terms of jobsatisfaction. Theproposal, relatedtothehypothesisfoundsignificantvariations can be done in a comprehensivestudy.

Özet İngilizce :

Örgütsel sosyalleşme; örgüt çalışanlarının yeni gelen personele örgütün araç gereçlerinin kullanımını, ne zaman ve hangi örgütsel olaylarda ve faaliyetlerde nasıl davranması gerektiğini öğretme sürecidir. Toplumsal değişim ise; bilim ve teknolojinin egemen olduğu, yaşadığımız bu çağda, gelişim gösteren her ülkenin, sahip olduğu en önemli ve en kapsamlı unsurdur. Türkiye'de bu süreçte, içinde bulunduğumuz çağa uygun olarak bilim, teknik ve teknolojik boyutlarla ilgili hizmet alanları, illerdeki belediyelere bağlı olarak güçlenmekte, çoğalmakta ve büyümektedir. Türkiye'de bu alandaki en büyük yapının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor A.Ş. olduğu tespit edilmiştir. Araştırma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'de var olan örgüt kültürü ve örgütsel sosyalleşme ile olan ilişkisi bakımından incelenmektedir. Araştırmada Spor A.Ş.'de görevli çalışanların örgütsel sosyalleşme süreçlerini tespit etmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla bu araştırma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'de görevli çalışanların örgütsel sosyalleşmeyi ne düzeyde gerçekleştirdiklerini saptamaya yöneliktir. Bu çalışmadaki amaç, Spor A.Ş. Genel Müdürlüğünde çalışan personelin, görev aldığı kurumda; motivasyon gücü, örgütsel bağlılığı, iş doyumu ve kabullenme gibi boyutlarda kurumu, örgütsel sosyalleşme anlamında nasıl algıladıklarını saptamak ve incelemektir. Bu araştırma betimsel tarama modeline göre modellenmiştir. Araştırmanın evreni ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. çalışanlarından oluşmaktadır. Konu ile ilgili bilgiler, kaynakların taranması ve veri toplama aracının uygulanmasından elde edilmiştir. Bu çalışmanın evrenini İ.B.B. Spor A.Ş. Genel Müdürlüğü'ndeki 200 çalışan oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise evren üzerinden gönüllü olarak seçilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'de görev yapan toplam 112 çalışan oluşmaktadır. Çalışmanın örneklemini oluşturan çalışanların 58'i erkek, 54'ü bayandır. Araştırma başlamadan önce ve devam ederken ilgili tezler, kitaplar, meslek alanlarında yapılmış önceki araştırmalar ve konuyla ilgili diğer tezlere ulaşılmış kütüphaneler ve internet ağı ayrıntılı olarak taranmıştır. Bu araştırmada, veri toplama amacı ile bir anket ve bir ölçek kullanılmıştır. Ankette kişisel bilgiler ve ankete katılan bireylerin sınıflandırılmasına yardımcı olacak özellikler yer almaktadır. Araştırmada, Kartal (2003) tarafından geliştirilen Örgütsel Sosyalleşme ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada araştırmaya katılan personelin cinsiyetlerine göre, bağlılık, motivasyon, kabullenme ve iş doyumu boyutlarında örgütsel sosyalleşme düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Personelin kıdem düzeylerine göre iş doyumu, motivasyon, bağlılık ve kabullenme boyutlarında örgütsel algılarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır. Çalışmadaki verilere göre öneri olarak anlamlı farklılık bulunan hipotezlerle ilgili daha kapsamlı bir araştırma yapılabilir. Benzer kurumlarla karşılaştırma yapılıp sonuçlarının nedenleri ortaya konabilir. Çalışma sonucunda anlamlı farklılığın bulunmadığı konularla ilgili yapılan çalışmalar karşılaştırılıp bunların nedenlerinin örgütsel sosyalleşmeyle ilgisi araştırılabilir. Çalışmanın ilgili kuruma, örgütsel sosyalleşme kavramına katkıları bu karşılaştırmalardan sonra arttırılabilir. Bu araştırma, bu alanda yapılan diğer bilimsel çalışmalara dayalı olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'de görev yapan çalışanların örgütsel sosyalleşme düzeyleri ile sosyalleşme çalışmalarında faydalı olabilecek bulgular sağlama, gelecekte yapılacak olan örgütsel sosyalleşme çalışmalarına kaynaklık etmek açısından önem taşımaktadır.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :