Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Istanbul da ilköğretim çağı çocuklarından alınan bir kesit ile bu yaş gruplarında obeziteye ilişkin durum tespiti

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
333
DOI :
Özet Türkçe :

Obezite tüm dünyada, özellikle de gelişmiş ülkelerde epidemik bir sorun olarak kabul edilmektedir. Okul çağında şişman olan çocukların %42-63'ünün erişkinlikte de şişman olmaya devam ettikleri ve sağlık sorunları ile karşılaşma olasılıklarının yüksek olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı ilköğretim çağı çocuklarında obeziteye ilişkin durum tespiti yapmaktır. Çalışmada İstanbul'daki bir ilköğretim okulunun 6-11 yaş arası (8,36 ±1,45) 351 kız, 355 erkek toplam 706 öğrencisinin Beden Kitle İndeksleri (BKİ) hesaplanarak yaşa uygun persentil eğrilerine göre yüksek tartılı ve obez çocuklar tespit edilmiştir. Normal (N), yüksek tartılı (YT) ve obez (Ob) olma durumunun cinsiyete, sınıfa, yaşa göre sınanması "Ki-kare" testiyle; YT ve Ob bireylerin yaş, boy, vücut ağırlığı, BKİ değerlerinin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğinin sınanması ise "t-testi" ile yapılmıştır. Çocukların 299 tanesi YT veya Ob olarak tespit edilmiştir (%21,2, %21,1, toplam %42,3). Kızlarda 88 YT (%12,46), 56 Ob (%7,93), erkeklerde 62 YT (%8,78), 93 Ob (%13,17) tespit edilmiş, kızlarda yüksek tartılılığın erkeklerde ise obezitenin fazla olduğu görülmüştür (p<0,001). Yüksek tartılı ve obez çocukların dağılımı sınıflara ve yaşa göre farklılık gösterdiği, kümelenmenin 3. sınıfta ve 3. yaş grubunda olduğu görülmüştür (p=0,022). Cinsiyete göre yaş, boy, kilo ve BKİ değerleri karşılaştırıldığında anlamlı farkın sadece BKİ değerlerinde olduğu görülmüştür (p=0,003). Çalışma ile elde edilen verilerin obeziteyle mücadele çalışmalarına ve uzun dönemli koruyucu hekimlik uygulamalarına faydalı olacağı inancını taşımaktayız.

Özet İngilizce :

Obesity is an epidemic health problem/illness particularly in developed countries. Recent studies have shown that 42-63% of obese children are also obese in their adulthood. Childhood obesity leads to various obesity-related health problems at early ages of life. The purpose of this research is to determine the obesity incidence in a group of primary school children in Istanbul. Within the scope of this research, the weight and height of 6-11 years old (8,36 ± 1,45) 351 girls and 355 boys have been measured, their body mass indexes (BMI) have been calculated. BMI and age-related percentile curves have been used to determine the overweight and obese children. Chi-square and comparison of means (t-test) have been used to analyze the findings. 299 of 706 children have been determined as overweight/obese (21.2%, 21.1% respectively; total 42.3%). 88 and 56 of the girls were overweight/obese (12.46%; 7.93%). 62 and 93 of the boys were overweight/obese (8.78%; 13.17%). Statistically, overweightedness in girls and obesity in boys were higher in comparison to the other gender (p=0.000). It has been observed that the overweight and obese children were accumulating in the 3rd class and 3rd age group (p=0,022). When age, height, weight and BMI values were compared according to gender, the only significant difference was seen in BMI (p=0,003). We believe that, the data acquired in this study will be useful for research studies on the subject and in fighting obesity, in long-term preventive medicine applications and for healthy growth and development of children.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :