Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

How competent are we as english teachers?english teachers’ perception as to their professional competencies

Yazar kurumları :
Gazi Faculty of Education Gazi University1, School of Foreign Languages Gazi University2
Görüntülenme :
317
DOI :
Özet Türkçe :

The primary medium of today's communication and digital world is the English language, which makes the teaching of it an important matter. For the pupils to develop their language skills, teacher support is essential. A great deal of research has emphasized the key role of the teacher in student learning, and this is also valid for English language teachers and learners. In line with this emphasis, this study aims to find out the level of perception of the English language teachers working in high schools in Ankara as to their professional competencies. The main question the study answers is how competent the teachers perceive themselves to be in terms of their professional competencies. The data were collected through English Teachers' Professional Competencies Scale. A 5-point Likert type scale of 40 items, the scale has two factors, namely "English Language Proficiency" and "English Teaching Competencies." Validity and reliability of the scale were evaluated positively, and reliability coefficients for each factor were calculated to be 0.93 and 0.95 respectively. The findings are analyzed according to gender, department of graduation, length of service, and participation in in-service training activities. As a result of the study, it is identified that the teachers have a "high" level of perception as to their professional competencies, and that the level of perception concerning professional competencies did not vary according to gender, department of graduation, length of service, and participation in in-service training activities, while it varied according to education level.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, genel liselerde görev yapan İngilizce öğretmenlerinin mesleki yeterlik algı düzeyinin belirlenmesi ve bu algılama düzeylerine demografik değişkenlerinin etkilerinin incelenmesidir. Tarama modeline göre yürütülen bu çalışmanın evrenini, Ankara ili merkez ilçelerinden Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle'de bulunan genel liselerde görev yapan İngilizce öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde, seçilen Ankara ili merkez ilçelerindeki genel liselerde görev yapan İngilizce öğretmenlerinin toplam sayısı MEB Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden elde edilmiştir. Elde edilen verilere göre, 2007-2008 öğretim yılında seçilen Ankara ili merkez ilçelerindeki genel liselerde görev yapan İngilizce öğretmenlerinin toplam sayısı 404'dür. Araştırma için örneklem büyüklüğü basit seçkisiz örneklemeye göre 163 olarak belirlenmiştir. Araştırmada kullanılan veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen "İngilizce Mesleki Yeterlikler Ölçeği" aracılığıyla toplanmıştır. Ölçek, "İngilizce Alan Yeterlikleri" ve "İngilizce Öğretimi Yeterlikleri" olmak üzere iki faktörlü yapıya sahiptir. Güvenirlik analizi sonucunda bu iki faktöre ait güvenirlik katsayıları sırasıyla .93 ve .95 olarak hesaplanmıştır. Ölçek, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, araştırmaya katılan öğretmenlerin çeşitli değişkenlere ilişkin kişisel bilgilerine yer verilmiştir. Buna göre, araştırmaya katılan öğretmenlerin 104'ü (%63.8) kadındır. Eğitim düzeylerine bakıldığında ise öğretmenlerin 140'ının (%85.9) lisans mezunu olduğu görülmektedir. İngilizce öğretmenlerinin yarıdan fazlası (%59.5) İngiliz Dili Eğitimi bölümünden mezundur. İngilizce öğretmenlerinin büyük çoğunluğu (%85.9) lisans mezunudur. İngilizce öğretmenlerinin yaklaşık yarısı 10-20 yıl arasında mesleki tecrübeye sahiptir. 100 öğretmen (%61.3) hizmet içi eğitim programına katılmıştır. İkinci bölümde, öğretmenlerin mesleki yeterliklerine ilişkin ifadeler yer almıştır. Araştırma sonucunda, genel liselerde çalışan İngilizce öğretmenlerinin genel olarak mesleki yeterliklerinin kazanımına ve kullanabilmelerine ilişkin algılama düzeylerinin "üst" düzeyinde olduğu bulunmuştur. Öğretmenlerin mesleki yeterlik algılama düzeylerinin cinsiyet, mezun oldukları bölüm, hizmet yılı ve hizmet içi eğitim etkinliklerine katılma durumuna göre farklılık göstermediği ancak eğitim düzeyine göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :