Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Determination of job satisfaction of physical education teachers (city of düzce example)

Yazar kurumları :
Sakarya University Physical Education and Sport Highschool1
Görüntülenme :
425
DOI :
Özet Türkçe :

The importance given to education has been gradually increasing in recent years; so many researches are made in the field of education. Teachers are one of the most important elements of education army. Therefore, most of researches are teacher-focused. Especially satisfaction and dissatisfaction subject of teachers is a field which attracts the researchers' attention. This study has been carried out with the purpose of examining the job satisfaction levels of physical education teachers. Population of research is composed of physical education teachers working in primary schools of city of Düzce. Sample of the research constitutes of 45 teachers working in primary schools of city of Düzce. In the research, findings about the job satisfaction levels of physical education teachers were determined by using 30-point questionnaire of Minoseta Job Satisfaction Scale (MSQ). Personal information questionnaire is composed of 12 questions including vocational and personal information directed to determining the demographic features of participant teachers. After the schools in which application will be performed were ascertained and the required permissions were taken, physical education teachers working in primary schools were invited to a meeting to be held, and scales were applied to physical education teachers. It lasted 5 minutes to apply the scales. Arithmetic mean was used in determining the job satisfaction levels of physical education teachers and in job satisfaction levels of personal variable groups according to dimensions. In determination of these job satisfaction levels, "Likert Model with 5 point participation degree" from 1 to 5 was used. According to the findings obtained, 4 hypotheses stating that there isn't difference in dimensions of job satisfaction levels of physical education teachers as per their Sex, Age, Vocational Seniority and Working in Another School were made. As a result of analyses made with the data obtained, the hypothesis directed to sex has been partially accepted and partially declined according to dimensions. Hypotheses as directed to Age, Vocational Seniority and Working in Another School were accepted. As a result of the analyses made according to the dimensions of data obtained from Job Satisfaction Scale of physical education teachers; their job satisfaction levels are the highest and while determining the dimension of social needs, it has been also determined that the lowest dimensions of their job satisfaction levels are economic conditions.

Özet İngilizce :

Son yıllarda eğitime verilen önem giderek artmakta, bu yüzden eğitim alanında birçok araştırmalar yapılmaktadır. Öğretmenler eğitim ordusunun en önemli öğelerindendir. Dolayısıyla araştırmaların çoğu öğretmen odaklıdır. Özellikle de öğretmenlerin doyum ya da doyumsuzluk konusu araştırmacıların ilgisini çeken bir alandır. Bu çalışmada beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyum düzeylerini incelemek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Düzce ilinde ilköğretim okullarında görev yapmakta olan beden eğitimi öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Düzce ilinde bulunan ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 45 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyum düzeylerine ait bulgular Minoseta İş Doyum Ölçeğinin (MSQ) 30 maddelik formu kullanılarak belirlenmiştir. Kişisel bilgi formu araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik mesleki ve kişisel bilgileri içeren 12 sorudan oluşmaktadır. Uygulama yapılacak olan okullar belirlenip gerekli izinler alındıktan sonra yapılmış olan bir toplantıya ilköğretim okullarında görev yapan beden eğitimi öğretmenleri de davet edilerek toplantıya katılan beden eğitimi öğretmenlerine ölçekler uygulanmıştır. Ölçekleri uygulama süresi 5 dk. sürmüştür. Beden Eğitimi öğretmenlerinin genel iş doyumu düzeylerinin tespitinde ve kişisel değişken gruplarının boyutlara göre iş doyumu düzeylerinde aritmetik ortalama kullanılmıştır. Bu iş doyumu düzeylerinin saptanmasında 1'den 5'e kadar olan "5'li katılım derecesi olan Likert Modeli" kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki doyum düzeylerinin boyutları açısından Cinsiyete, Yaşlarına, Mesleki Kıdemlerine ve Başka Okulda Görev Yapma Durumlarına göre farklılık yoktur seklinde 4 hipotez kurulmuştur. Elde edilen veriler ile yapılan analizler sonucu; Cinsiyete yönelik hipotezin boyutlara göre bir kısmı kabul, bir kısmı reddedilmiştir. Yaş, Mesleki Kıdem ve Başka Okulda Görev Yapma Durumlarına yönelik hipotezler hipotezler kabul edilmiştir. Beden Eğitimi öğretmenlerinin Mesleki Doyum Ölçeğinden elde edilen verilerin boyutlara göre yapılan analizleri sonucunda, Mesleki Doyum düzeylerinin en yüksek olduğu; sosyal gereksinimler boyutu tespit edilirken, Mesleki Doyum düzeylerinin en düşük boyutlarının da ekonomik şartlar olduğu belirlenmiştir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :