Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Comparison of draft program of citizenship education in the canton of zurich, switzerland with the program of democracy and citizenship education course in turkey

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
396
DOI :
Özet Türkçe :

Human rights, democracy and civic education themes and content can take place in cross-themes in education programs, it can also be integrated in to curriculum of courses such as history, geography, social studies. In this context, programmes of instruction undertakes the missions such as gaining understanding of skills, values, attitudes, making a living knowledge of citizenship programs by developing integrated approaches with other courses; creating opportunities to optimize the gains of citizenship information, school culture, structure and management; ensuring the participation of the community and family; configuring active learning and teaching situations and assessment processes to provide opportunities for active citizenship rather than gaining a theoretical knowledge of citizenship. Even developing education programs in the ideal level varies from country to country, in the international sense comparing notes, it is inevitable thet these countries' takes model of good practice examples according to their own structures and appropriate to them. In this context, the aim of this study is to compare the Canton of Zurich, Switzerland draft program of citizenship education with "Citizenship and Democracy Education" course curriculum implemented primary school at 8th grade in the academic year 2010-2011. In this study which is based on the scanning model data were collected by the method of descriptive analysis. As a result of the study similarities and differences were identified between Canton of Zurich, Switzerland draft program of citizenship education and primary school 8th grade "Citizenship and Democracy Education" course curriculum in terms of citizenship education, determining the best practices. Also the proposals which are related to the regulations to be done about citizenship education in courses such as Turkish, naturel science, social studies with science and technology courses and programs in Turkey are submitted.

Özet İngilizce :

İnsan hakları, demokrasi ve vatandaşlık eğitimi temaları ve içerikleri, öğretim programlarında çapraz temalar halinde yer alabileceği gibi tarih, coğrafya, sosyal bilgiler gibi derslerin öğretim programları içerisine de entegre edilebilmektedir. Bu çerçevede öğretim programları, kuramsal vatandaşlık bilgisinden çok, beceri, değer, tutum, anlayış kazandırma; diğer ders programlarıyla bütünleşik yaklaşımlar geliştirerek vatandaşlık bilgisini, yaşayan bir bilgi hâline getirme; okul kültürünü, yapısını ve yönetimini vatandaşlık kazanımlarına uygun hâle getirmek için olanaklar yaratma; okulda, toplumda ve ailede katılımı sağlama; aktif öğrenme öğretme durumları ve değerlendirme süreçlerini yapılandırarak aktif vatandaşlığa olanaklar sağlama vb. misyonlar üstlenmektedir. Öğretim programlarının bu ideal düzeye getirilebilmesi ülkeden ülkeye farklılık gösterse de uluslararası anlamda fikir alışverişine gidilmesi, ülkelerin iyi uygulama örneklerini kendi yapısına uygun düşecek ve özümseyecek şekilde model alması kaçınılmazdır. Bu bağlamda, İsviçre Zürih Kantonu ilkokul vatandaşlık eğitimi taslak programı ile Türkiye'de ilköğretim 8. sınıfta 2010-2011 öğretim yılında uygulamaya konulan "Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi" dersi öğretim programının karşılaştırılmasını amaçlayan bu araştırmada tarama modeli esas alınarak betimsel analiz yöntemiyle veriler toplanmıştır. Araştırma sonucunda İsviçre Zürih Kantonu ilkokul vatandaşlık eğitimi taslak programı ile Türkiye'de ilköğretim 8. sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi programının vatandaşlık eğitimi açısından benzer ve farklı yönleri tespit edilmiş, iyi uygulamalar belirlenerek Türkiye'deki Türkçe, hayat bilgisi, sosyal bilgiler ile fen ve teknoloji derslerinin programlarında vatandaşlık eğitimi için yapılması gereken düzenlemelere yönelik öneriler sunulmuştur.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :