Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Beden eğitimi ve spor eğitimi alan öğrencilerin topluma hizmet uygulamalarını algılama düzeyleri

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
422
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma; beden eğitimi ve spor eğitimi alan öğrencilerin topluma hizmet uygulamaları dersini algılama düzeylerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırma da betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırmada öncelikle konuyla ilgili kaynak taraması yapılmış olup kullanılan anket aracılığı ile konuya ilişkin öğrenci görüşleri tespit edilmiştir. Anket iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde kişisel bilgiler ikinci bölümde ise; öğrencilerin Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) dersini algılama düzeylerini yansıtacağı düşünülen 30 madde vardır. Araştırmanın evrenini Sakarya Üniversitesi 2010-2011 eğitim öğretim yılı Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinde okuyan 270 4. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Ankete gönüllü olarak katılan 150 öğrenci de araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışmada elde edilen veriler, SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 17.0 programı kullanılarak istatistiki analizleri (Frekans, Yüzde, Ortalama, Standart sapma T-testi, ANOVA, korelasyon) yapılmıştır. Anketin güvenirliği % 95, anlamlılığı p<0,05 olarak belirlenmiştir. Analizler sonucunda; araştırmaya katılan beden eğitimi ve spor eğitimi alan öğrencilerin topluma hizmet uygulamaları dersini algılama düzeylerinin; cinsiyet, yaş, aile aylık geliri, bireyin aylık harcama miktarı ve yaşantısının daha çok geçtiği yer gibi demografik değişkenlere göre incelendiğinde anlamlı bir farklılık elde edilememiştir. Ancak beden eğitimi ve spor eğitimi alan öğrencilerin topluma hizmet uygulamaları dersini algılama düzeylerinin öğrenim gördükleri bölüm değişkenine göre incelendiğinde, anlamlı farklılıkların olduğu görülmüştür. Beden eğitimi ve spor bölümü öğrencilerinin THU dersini sadece 1 yarıyılda almalarına rağmen, bu dersi 2 yarıyıl alan rekreasyon ve spor yöneticiliği bölümü öğrencilerine göre THU dersini algılama düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This research was carried out with the aim of investigating physical education and sports teaching students' perception level of community service practice course. In this research survey method is applied. In the research, first of all, by conducting literature review related to the topic first, student opinions considering the topic were determined through the applied questionnaire The questionnaire is made up of two sections. Unlike the first section which includes personal questions, the second section is made up of 30 items expected to reflect the level of perception of community service practices of the students. The universe of the research is comprised of 270 fourth grade students at the Department of Physical Education and Sports at Faculty of Education and Departments of Sports Management and Recreation of Vocational School of Physical Education and Sports of Sakarya University in 2010-2011 academic year. 150 students who joined in the study voluntarily composed the sample of the study. Findings of the study were analyzed statistically (Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, T-test, ANOVA, Correlation) using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) programme for Windows 17.0. reliability of the questionnaire is determined as % 95 and the meaningfulness p<0,05. As a result of the analyses, when the perception levels of students taking physical and sports education related to community service practices have been considered in accordance with demographic variables such as gender, age, monthly family income, individual expenditure amount and mostly lived place, no significant difference has been found. However, when the perception levels of participant students taking physical and Sports Education related to community service practices have been considered according to the department variable, significant differences have been observed. Even though Physical education and sports department students take the community service practices course only one semester, their level of perception of this course is determined to be higher than those recreation and sports management department students who take the same course for two semesters.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :