Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Applying the flexibility required by specialist orthopedists, physiatrists and rehabilitation experts in their working life on target population of turkey

Yazar kurumları :
Güven Group Inc.1, Orthopedist2, Firat University3
Görüntülenme :
478
DOI :
Özet Türkçe :

In today’s globalization conditions, the competitiveness of health sector is more prominent. Therefore, the physicians who actively participate in health sector have gained significant importance in terms of competition. This study examined the adaptation of orthopedists, physical therapists and rehabilitation specialists who are employed within the health sector to the working life. A total of (N=748) physicians from “Orthopedics, Physiotherapy and Rehabilitation” participated in the study. Cities of İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Bursa and İzmir constitute the target population of the study. A total of 58 public and private medical institutions were included. This number is the sample of the study. The study is an applied one and a questionnaire was used in the research. There are 5 likert scaled 32 questions and 7 demographic questions in the questionnaire used. The questionnaire applied wasn’t previously used but before the main research, data regarding the opinions of a total of 85 orthopedists, physical therapists and rehabilitation specialists in the target city of İstanbul and sample districts of Bakırköy, Bahçelievler and Fatih were tested. Following the preliminary test, the results of reliability analysis were interpreted by taking into account a Cronbach Alpha coefficient and the one which is found after excluding from the analysis for each variable. Following the reliability analysis, the coefficient was found 0,879. Reliability analysis was obtained following the general research and a coefficient of 0,963 was found after Cronbach Alpha. In addition to data obtained from the research, frequency tables, descriptive statistics, independent t test, Pearson correlation analysis, one-way variance analysis and Tukey test were utilized in the practice. It has been concluded following the research that the flextime provided to orthopedists, physical therapists and rehabilitation specialists working in training research, university and private hospitals increases the quality of life and accordingly effectiveness and performance level improves.

Özet İngilizce :

Günümüz küreselleşme koşullarında, sağlık sektörünün uluslararası rekabet edebilirliği daha ön plana çıkmıştır. Bu nedenle sağlık sektörü içerisinde aktif görev alan tıp hekimlerinin önemi de rekabet açısından büyük önem kazanmıştır. Bu çalışma sağlık sektörü içerisinde istihdam edilen ortopedi ve fizik tedavi rehabilitasyon hekimlerinin çalışma hayatına uyumu incelenmiştir. Çalışmaya toplam (N=748) tıp hekimi “Ortopedi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” katılmıştır. Çalışmanın evrenini İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Bursa ve İzmir illeri oluşturmaktadır. Toplamda 58 sağlık özel ve kamuya ait sağlık kurumu dahil olmuştur. Bu sayı çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışma uygulamalı bir çalışma olup araştırmada anket uygulanmıştır. Kullanılan anket içerisinde 32 ölçekli 5’likert soru ile 7 adet demografik soru bulunmaktadır. Uygulanan anket daha önceden kullanılmamış fakat asıl araştırmaya geçilmeden önce İstanbul ili evreni ve Bakırköy, Bahçelievler ve Fatih ilçe örnekleri içerisinde toplam 85 uzman ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimlerinin görüşlerine yönelik veriler test edilmiştir. Yapılan ön test sonucunda güvenilirlik analizi sonuçları Cronbach Alfa katsayısı ve her değişken için analizden çıkarıldığında oluşacak olan Cronbach Alfa katsayı değerlerine bakılarak yorumlanmıştır. Güvenirlilik analizi sonucunda 0.879 kat sayısı elde edilmiştir. Genel araştırma sonucunda güvenirlilik analizi Cronbach Alfa sonucunda ise 0.963 kat sayısı elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler Ayrıca uygulamada frekans tabloları, betimleyici istatistikler, bağımsız örneklem, t testi, pearson korelasyon analizi, tek yönlü varyan analizi ve Tukey testlerinden de faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda çalışma eğitim araştırma, üniversite ve özel hastanelerde görev yapan ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimlerine sağlanan çalışma esnekliğinin başta çalışma yaşam kalitesini artırdığı, verimlilik ve performans düzeyinin yükseldiği saptanmıştır. Sonuç: Analize ilişkin güvenirlik testi sonuçları, çalışmanın %96 düzeyinde güvenilir olduğunu ve analizin tekrarlanması durumunda sonuçların büyük oranda benzerlik göstereceğini söylemektedir. Katılımcıların demografik dağılımları incelendiğinde çoğunluğunun kadın, evli, 20-30 yaş aralığında, çoğunlukla uzman doktorlardan oluşan ve kurumda orta düzey yönetici olara çalışan 11-15 yıl arası deneyime sahip ve gelir seviyesi 2000-3000 lira aralığındaki kişiler oldukları belirlenmiştir. Kadın çalışanların %82’sinin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR)  uzman hekim olduğu %12’sinin asistan hekimdir.  Kadın çalışan hekimlerin erkek çalışan hekimlere göre daha esnek bir çalışma sürecine sahip olduğu belirlenmiştir.  Kadın çalışanların erkek çalışan hekimlere göre daha fazla esneklik içerisinde olduğu, performans düzeyi ile verimlilik seviyelerinde daha yüksek seviye tespit edilmiştir.  Ortopedi hekimlerinin iş yükü ile esneklik seviyesi kadın çalışanlara göre daha az, performans ile verimlilik seviyelerinin iş yüküne bağlı olarak daha az olduğu görülmektedir.  Ortopedi hekimlerinde cerrahi müdahale, hasta yoğunluğu, iş yükü ve yönetimden kaynaklanan sorunlar nedeniyle işe karşı esneklik oranının oldukça düşük olduğu görülmüştür.  Esneklik ile ilgili faktörlerin demografik değişkenlere göre kırılımları incelendiğinde, Cinsiyete, Medeni duruma, Yaşa, Eğitime, Kurumdaki göreve göre bu faktörlerin değişkenlik gösterdiği belirlenmiştir. Korelâsyon analizi sonucuna göre iş gücü maliyeti analizi, çevre koşullarına uyum sağlama, iş kanunundan doğan yükümlülükleri azaltma, rekabet gücünü koruma, verimlilik ve nitelikli eleman bulma maddeleri ile yüksek derecede ilişkili bulunmuştur. Değişen çevre koşullarına uyum sağlama, iş kanunundan doğan yükümlülükleri azaltma, rekabet gücünü koruma, verimlilik ve nitelikli eleman bulma maddeleri ile yüksek derecede ilişkili bulunmuştur. İş kanunundan doğan yükümlülükleri azaltma, rekabet gücünü koruma, verimlilik ve nitelikli eleman bulma maddeleri ile yüksek derecede ilişkili bulunmuştur. Rekabet, verimlilik ve nitelikli eleman bulma maddeleri ile yüksek derecede ilişkili bulunmuştur. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) hekimlerin ortopedi hekimlerine göre daha fazla rekabet içerisinde olduğu, ortopedi hekimlerinin ise daha çok cerrahi alanda gelişmişlik göstererek teknolojik kullanım seviyelerinde yenilikçilik özellikleri ön plana çıkmaktadır.  Verimlilik, nitelik eleman bulmada kolaylılık maddesi ile yüksek derecede ilişkili bulunmuştur.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :