Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İdil Sanat ve Dil Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müzik öğretmenlerinin sosyal-bilişsel kariyer kuramına gore öğretim teknolojilerine yönelik tutumları

Yazar kurumları :
Necmettin Erbakan Üniversitesi, AKEF Güzel Sanatlar Bolumu Müzik Eğitimi ABD1, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO 2
Görüntülenme :
317
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler eğitimin her alanında olduğu gibi müzik eğitiminde de birçok kolaylığı beraberinde getirmektedir. Müzik öğretmenlerinin derslerinde öğretim teknolojilerinden yararlanma düzeyleri üzerine yapılan araştırmaların sınırlı olmasına rağmen, yapılan araştırmalarda müzik öğretmenlerinin öğretim teknolojilerini derslerinde kullanmasının dersi ilgi çekici hale getirdiği, öğrenme-öğretme ortamını güçlü kıldığı vurgulanmıştır. Bu sebeple müzik öğretmenlerinin öğretim teknolojilerine karşı tutumları önemlidir. Bu çalışmada, müzik öğretmenlerinin öğretim teknolojilerine yönelik tutumları Sosyal-Bilişsel Kariyer Kuramı (Hackett, Lent ve Brown, 1994,2002)'nın 4 temel öğesine (öz- yeterlik -self-efficacy, sonuç beklentisi –outcome expectations, ilgi, –interest ve niyet -intentions) dayalı olarak değerlendirilmiştir. Araştırmada kullanılan 5'li likert tipi ölçek Şahin (2008) tarafından modifiye edilerek Türkçe' ye çevrilmiştir. Araştırma sonucunda hizmet yılına, mezun olunan okul türüne ve mezuniyet derecesine göre, müzik öğretmenlerinin eğitim teknolojilerine karşı öz-yeterlikleri, sonuç beklentileri, ilgileri ve niyetleri arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçları konu ile ilgili literatürle tartışılarak, öneriler geliştirilmiştir.

Özet İngilizce :

Today the rapid developments experienced in the technology brings various facilities in music teaching as in many areas of education. Though the research conducted on the benefitting levels of music teachers from teaching technologies is limited, in the researches implemented it is underlined that the application of teaching technologies by music teachers in the class has enabled the classes to be attractive, and strengthened the learning-teaching environment. Therefore the behaviors of music teachers towards teaching technologies are significant. In this study, the behaviors of music teachers towards teaching technologies is evaluated based on the 4 basic aspects (self-efficacy, outcome expectations, interest and intentions) of the Social-Cognitive Career Theory (Hackett, Lent and Brown, 1994, 2002). The research results showed some dramatic differences of self-efficacy, outcome expectations, interests and intentions towards the teaching technologies among the music teachers varying according to their service year, type of the school graduated and the graduate grades. The results of the research were discussed with the literature concerned and some proposals were developed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :