Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İdil Sanat ve Dil Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kültürel değişim sürecinde popüler kültür ve kitsch kavramı

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü1
Görüntülenme :
476
DOI :
Özet Türkçe :

Birden çok tanıma sahip olan "kültür" kavramı üzerine geliştirilen söylemler, günümüzde, postmodernizmin ve küreselleşmenin getirisi şartlar ile yeniden şekillenmiştir denilebilir. Kavramsal anlamda kültür sorunsalını tanımlayabilmek için, toplumların nesilden nesile aktardığı inanç, bilgi, duruş ve seziş uygulamalarını tarihsel süreç içerisinde de tanımak/tanımlamak gerekmektedir. Küreselleşme ile artık günümüzde, dünya üzerinde hiç bir kültür yapısı ve hiç bir insan topluluğu bütünüyle ve kayıtsız olarak tek bir kültür kalıbının homojen bütünlüğü içerisinde yaşar halde değildir. Postmodernizmin bir getirisi olarak ise insanların dahil olduğu minor kültürel yapılar bile önem kazanmış bu bağlamda neredeyse herşey kültür olarak algılanmaya başlanmıştır. Mevcut olan kültür ve kültürel değişim kavramlarının en geniş anlamıyla farklılaşması, insan medeniyetinin daimi bir faktörüdür; her yerde ve her zaman meydana gelmektedir. Yaradılıştan bu yana yaşamın ve kültürlerin değişmeyen tek kuralı/ilkesi değişim ve süreklilik olmuştur Kitsch kavramı, kapsamı ve içeriği bakımından karmaşık bir yapıya sahiptir. Kavram olarak Kitsch'e tek bir anlam yükleyebilmek ya da tam karşılığını bulmak çok kolay değildir. Bu kelimenin sadece sözlük anlamına baktığımızda, karşımıza var olanın aşağı bir kopyası olarak sanatı sınıflandırmak için kullanılan şekliyle ya da kibirli, bayağı bir tada sahip, üretilmiş olan için banal ve sıkıcı anlamında bir sıfat olarak gönderme yapılabilir diyebiliriz. Kitsch kavramının beraberinde karşımıza çıkardığı diğer kavramlar ise kültürel yozlaşma, üst sınıf beğeni, alt sınıf beğeni, üst kültür, alt kültür kavramları ve ara kültürel yapılar biçimindedir. Bu bağlamda "kitsch" sadece sanatsal bir kullanıma sahip değildir, farklı kavramlar içerisinde, farklı kullanım şekilleri de bulunmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

It can be said that discourses developed based on the concept of "culture" that has multiple definitions have been reshaped by the conditions resulting from postmodernism and globalization. In order to define the conceptual problem of culture, it is essential that we recognize/define such elements as belief, knowledge, stance and intuition that communities transfer from one generation to another in the historical process as well. Nowadays, due to globalization, no culture and human society in the world thoroughly and indifferently lives in a homogeneous integrity of a single culture. An advantage of postmodernism is that even minor cultural structures in which people are involved have gained importance. In this context, almost everything has begun to be perceived as culture. The differentiation of existent concepts of culture and cultural change in the broadest sense is a constant factor of human civilization and it occurs anywhere and at any time. The only constant rules/principles of life and cultures have been the concepts of change and continuity. The concept of Kitsch has a complex structure in terms of scope and content. It is not easy to assign only one meaning to Kitsch as a concept or to find an exact equivalent of it. When we just examine the literal meaning of this word, it can be said that it is used as an adjective meaning vain, of vulgar taste, banal and boring used for productions or it is used to classify art which is seen as an inferior copy of existent things. Other concepts that come with the concept of Kitsch are cultural degeneration, upper class tastes, lower-class tastes, the concepts of superior culture and sub-culture. In this context, "kitsch" mean

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :