Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İdil Sanat ve Dil Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim ikinci kademede şarkı öğretiminde kullanılan eşlik çalgılarının etkililiğinin karşılaştırılması

Yazar kurumları :
N.E.Ü. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği A.B.D1
Görüntülenme :
294
DOI :
Özet Türkçe :

İlköğretim II. Kademe müzik derslerinde öğretilen marşlar, türküler ve okul şarkılarının öğretimine, öğretmenlerin kullandıkları eşlik çalgılarının etkiliklerinin karşılaştırıldığı bu çalışma, deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın deneysel deseni, gerçek deneme modellerinden " Tek grup öntest - sontestmodel"dir. Araştırmanın çalışma grubunu Konya Karaciğan ilköğretim Okulunun üç şubeden oluşan 6. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. İlköğretim müzik dersi müfredatı incelenerek, yardımcı kaynaklar taranarak, uzman görüşlerinden faydalanılarak seviye bakımından birbirine denk 3 türkü, 3 marş, 3 okul şarkısı belirlenmiştir. Derslerde kullanılan çalgıların belirlenen parçaların öğretilmesine olan etkilerini ölçmek amacıyla "yapılandırılmış davranışsal beceri gözlem formu" oluşturulmuştur. Dokuz haftalık şarkı öğretimi sonunda "yapılandırılmış davranışsal beceri gözlem formu" doldurularak son test verileri elde edilmiştir. "Yapılandırılmış davranışsal beceri gözlem formu"nda öğrencilerin şarkıları öğrenme düzeylerini belirlemede Beşli Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Deney sonucunda elde edilen veriler Spss istatistik programı ile t testi, onewayAnnova ve Scheffe testi kullanarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucuna göre öğretmen çalgısı olarak klasik gitarın kullanımının, okul şarkılarının ve türkülerin öğretiminde blok flüt kullanımına ve herhangi bir çalgı kullanılmamasına göre daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

This study in which the comparison of the effects of the instrumants which are used by teachers to marches, folk and school songs studied in second level primary schools is an experimental study. This study's experimental pattern is the ''pretest – final test single grupped model'' which is among the real attempt models whose scientific degree is the highest. Students from Karacihan Primary School were chosen in order to build the working group of the study. Analysing the primary education less on cirruculum, checking the helping soursesand taking oppinions of experts, 3 folk songs, 3 marchesand 3 school songs level with each other were composed. ''Configured behaviour ability observation form'' has been built in order to find the effects of instruments in choosen songs which are going to be used during lessons. Configured behaviour ability observation form was filled up and final test datas were obtained end of the nine week song teaching. Five hold scale type have been used in the configured behaviour ability observation form for determine the students songs learning level. Datas which obtained from experiments were evaluated with using Spss statistical program, t-test, one way Annova and Scheffe test. According to conclusion of the study, using classical guitar as the teacher's instrument will be more sufficient than using flute or another instrumant in teaching of folk and school songs.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :