PİLOTLARDA KİŞİLERARASI YETKİNLİK SEVİYESİ İLE İŞ PERFORMANSI İLİŞKİSİ

Öz Havacılık tüm dünyada hızlı gelişen bir sektör olarak yeralmaktadır. Bu hızlı artış ise pilotların bilgi ve becerilerine duyulangereksinimleri artırmakla birlikte sahip oldukları iletişim ve yönetselbecerileri daha fazla ön plana çıkarmaktadır. Bu araştırmada pilotlarınkişilerarası yetkinlik seviyesi ile iş performansları arasındaki ilişkiincelenmiştir. Genel havacılık kurallarına göre faaliyette bulunan pilotlardan(n=135) elektronik posta yoluyla veri toplanmıştır. Verilerin analiz edilmesisonucunda, kişilerarası yetkinlik boyutlarından ilişki başlatma, duygusaldestek ve çatışma yönetiminin iş performansı üzerinde pozitif yönlü ve anlamlıbir yordama gücü olduğu gözlenmiştir. Ancak etki bırakmak ve kendini açmayetkinlik boyutları ile iş performansı arasında anlamlı bir ilişki olmadığıgörülmüştür. 

Kaynakça

1. AbuAlRub, R. F. (2004), Job Stress, Job Performance and Social Support Among Hospital Nurses, Journal of Nursing Scholarship, 36(1), 73-78.

2. Akgunduz, Y. (2015), The Influence of Self-Esteem and Role Stress on Job Performance in Hotel Businesse", International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27(6), 1082-1099.

3. Akkoç, İ., Çalışkan, A. ve Turunç, Ö. (2012), Örgütlerde Gelişim Kültürü ve Algılanan Örgütsel Desteğin İş Tatmini ve İş Performansına Etkisi: Güvenin Aracılık Rolü, Yönetim ve Ekonomi, 19(1), 105-135.

4. Appelbaum, S. H. ve Fewster, B. M. (2003), Global Aviation Human Resource Management: Contemporary Employee and Labour Relations Practices, Management Research News, 26(10/11), 56-69.

5. Bandura, A. (1989), Regulation Of Cognitive Processes Through Perceived Self-Efficacy, Devolopmental Psychology, 25, 729-735.

6. Beğenirbaş, M. ve Turgut, E. (2014), İş Performansının Sağlanmasında Çalışanın Duygusal Emeğinin ve Örgütte Güven Algısının Etkileri, "İŞ, GÜÇ" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 16(3), 131-149.

7. Bergenhenegouwen, G. J. (1996), Competence Development - A Challenge for HRM Professionals: Core Competences of Organizations As Guidelines for the Development of Employees, Journal of European Industrial Training, 20(9), 29-35.

8. Buhrmester, D. (1988), Five Domains of Interpersonal Competence in Peer Relationships, Journal of Personality and Social Psychology, 55(6), 991-1008.

9. Chow, C. M., Ruhl, H. ve Buhrmester, D. (2013), The Mediating Role of Interpersonal Competence between Adolescents’ Empathy and Friendship Quality: A Dyadic Approach, Journal of Adolescence, 36, 191-200.

10. Çelikkaleli, Ö. ve Çapri, B. (2008), Genel Yetkinlik İnancı Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 93-104.

11. Çelikkaleli, Ö. ve İnandı, Y. (2012), İlköğretim Öğretmenlerinde Disiplin Anlayışı ve Kişilerarası İlişkiye Yönelik Yetkinlik İnancının İncelenmesi, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(2), 15-28.

12. Doğan, S. ve Demiral, Ö. (2007), Kurumların Başarısında Duygusal Zekanın Rolü ve Önemi, Yönetim ve Ekonomi, 14(1), 209-230.

13. Erözkan, A. (2013), İletişim Becerileri ve Kişilerarası Problem Çözme Becerilerinin Sosyal Yetkinliğe Etkisi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(2), 731-745.

14. Fresko, B., Reich, L. R., Sjöö, T. E. ve Lönroth, C. S. (2013), Developing Narratives as A Pedagogical Approach to Fostering Professional İnterpersonal Competences, Studies in Educational Evaluation, 39, 232-239.

15. Fresko, B., Reich, L. R., Sjöö, T. E. ve Lönroth, C. S. (2013), Developing Narratives as a Pedagogical approach to Fostering Professional Interpersonal Competences, Studies in Educational Evaluation, 39, 232-239.

16. Gadecka, W., Piskorz-Ogórek, K., Regin, K. J. ve Kowalski, I. M. (2015), Social Competence of Mental Health Nurses, Polish Annals of Medicine, 22, 105-109.

17. Goldsmith, T. E. ve Johnson, P. J. (2002), Assessing and Improving Evaluation of Aircrew Performance, The International Journal of Aviation Psychology, 12(3), 223-240.

18. Grote, G. (2016), Leading High-Risk Teams in Aviation, In Leadership Lessons from Compelling Contexts. Published, 189-208.

19. Güler, N. K. (2014), Pilotlarda Psikososyal Risklerin Belirlenmesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi, Ankara.

20. Güriş, S. ve Çağlayan, E. (2005), Ekonometri, İstanbul: Der Yayınları.

21. Mahoney, J. L., Cairns, B. D. ve Farmer, T. W. (2003), Promoting Interpersonal Competence and Educational Success Through Extracurricular Activity Participation, Journal of Educational Psychology, 95(2), 409-418.

22. Nijveldt, M., Beijaard, D., Brekelmans, M., Verloop, N. ve Wubbels, T. (2005), Assessing the Interpersonal Competence of Beginning Teachers: The Quality of the Judgement Process, International Journal of Educational Research, 43, 89-102.

23. Rotundo, M. ve Sackett, P. R. (2002), The Relative Importance of Task, Citizenship, and Counterproductive Performance to Global Ratings of Job Performance: A Policy Capturing Approach, Journal of Applied Psychology, 87, 66-80.

24. Ruiller, C. ve Van Der Heijden, B. I. (2016), Socio-Emotional Support in French Hospitals: Effects on French Nurses’ and Nurse Aides’ Affective Commitment, Applied Nursing Research, 29, 229-236.

25. Sarıçam, H., Akın, A., Akın, Ü. ve Çardak, M. (2013), Algılanan Sosyal Yetkinlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Gerçeklik ve Güvenirlik Çalışması, International Journal of Science Science, 6(3), 591-600.

26. Sıgler, T. H. ve Pearson, C. M. (2000), Creating An Empowering Culture: Examining The Relationship Between Organizational Culture and Perceptions of Empowerment, Journal of Quality Management, 5, 27-52.

27. Sony, M. ve Mekoth, N. (2016), The Relationship between Emotional Intelligence, Frontline Employee Adaptability, Job Satisfaction and Job Performance, Journal of Retailing and Consumer Services, 30, 20–32.

28. Spitzberg, B. H. ve Cupach, W. R. (1989), Handbook of Interpersonal Competence Research, New York: Springer-Verlag,

29. Tekingündüz, S., Kurtuldu, A. ve Eğilmez, Ç. (2016), Sosyal Destek, İşe Yabancılaşma ve İş Stresinin İşgören Performansı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, International Journal of Human Sciences, 13(1), 683-694.

30. Uysal, H. T., Akbulut, H. ve Ertan, S. (2015), Aşırı İş Yükünün Performans Perspektifinden Çalışma Psikolojisinde Negatifliğe Etksi: Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(38), 980-991. Yang, C. ve Brown, B. B. (2015), Factors Involved in Associations between Facebook Use and College Adjustment: Social Competence, Perceived Usefulness, and Use Patterns, Computers in Human Behavior, 4