Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Humanitas - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kalite yönetimini edwards deming’le yeniden okumak

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
578
DOI :
Özet Türkçe :

KüreselleŞmenin etkilerini yoğun bir Şekilde hissedildiği günümüzde, tüm dünyada her alanda köklü bir değiŞim yaŞanmaktadır. Rekabetin yoğun olarak yaŞandığı bu ortama ayak uydurabilen kuruluŞlar, baŞarıya ulaŞabilmek için yenilikçi, rekabetçi, yaratıcı ve değiŞimci örgütler olmak zorundadırlar. Geçen yüzyılda dünya kaynaklarının plansızca kullanılması, bugün birçok alanda ciddi sorunların yaŞanmasına ve dünya kaynaklarının sonsuz olmadığının anlaŞılmasına neden olmuŞtur. Bu gerçeğin anlaŞılması ile beraber kaynakların nasıl verimli kullanılacağı karŞımıza önemli bir sorun olarak çıkmaktadır. Kaynak sıkıntısının yanı sıra insan ihtiyaçlarının devamlı çeŞitlenmesi ve geliŞmesi, temel ihtiyaçları önemli oranda karŞılanan insanların yeni taleplerle ortaya çıkmaları ve bütün bunların elde edilme aŞamasında kaliteyi arar duruma gelmeleri, tüm bu süreçler karŞısında kalite kavramını ön plana çıkarmaya baŞlamıŞtır. Kalite yönetimi müŞterilerin beklentilerini karŞılamak veya daha fazla aŞmak amacıyla kurumsal süreci sürekli iyileŞtiren, kurum çalıŞanlarını yetkilendiren ve bir takım değer ve ilkeleri kapsayan bir yönetim sistemidir. Burada; insan, süreç, iç ve dıŞ müŞteri unsurları bir araya getirilmektedir. Günümüzün Şartları artık, kaynakları süreçler, fonksiyonlar ve teknoloji ile bir araya getiren, ürünle süreci uyumlaŞtırabilen ve müŞteriye mal ve hizmet sağlayarak değer yaratabilen örgütleri gerektirmektedir. Bu çalıŞmada örgütlere böylesine katkılar sağlayan kalite yönetimi, bu anlayıŞın kurucusu sayılan Edwards Deming‟in hayat hikayesiyle birlikte incelenmiŞtir. AraŞtırma alanyazını taramasına dayanmaktadır. Veri toplama araçları olarak kitap, makale ve internet kaynaklarından yararlanılmıŞ ve bunlar üzerinden doküman analizi yapılmıŞtır 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Heavily felt the effects of globalization nowadays, drastic changes in various areas have occurred all over the world. Organizations that can adapt to this highly competitive environment have to be innovative, competitive, creative and interchanging in order to achieve success. Unplanned use of the earth's resources in the last century has caused serious problems in many areas today and has led to the understanding that the earth's resources are not infinite. This fact, together with the understanding of the efficient use of resources, is seen as a major problem. Lack of resources, as well as the diversification of human needs and the emergence of new demands in people's basic needs important issues of the quality of the acquisition phase. Quality management is defined as a management system that meets or exceeds the expectations of customers to improve the process of institutional and corporate employees, values, and principles. In this study, quality management,which is providing contributions to various organizations, will be examined along with the story of life of Edward Deming who is regarded as the founder of this approach. Research is based on literature screening. Document analysis was carried out by books, articles and internet resources as data collection tools.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :