Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Humanitas - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Insan kaynaklarında eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkilerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Ermenek MYO2
Görüntülenme :
669
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde işletmelerin en çok istediği iş gören tipi gönüllü olarak çalışan, işini severek yapan, iletişim gücü yüksek ve işletmenin hedefleriyle uyum sağlayan iş görenlerdir. Eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin, iş görenlerde bu tür görev üstü davranışların ortaya çıkmasında etkilerini saptamaya yönelik yapılan araştırmalara rastlanmaması da bu araştırmanın yapılmasında belirleyici rol üstlenmiştir. Bu çalışmada, insan kaynaklarında eğitim ve geliştirme faaliyetleri ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiler analiz edilmiş olup, ayrıca eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etki düzeyi belirlenmiştir. Bunun dışında çalışma, Konya ilinde perakendecilik, inşaat ve üretim sektöründe faaliyet gösteren bir holding bünyesinde analiz yapmayı da amaçlamaktadır. Çalışmadakorelasyon analizi sonuçlarına göre eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin alt boyutları olan algılanan eğitim olanakları, eğitim için algılanan amir desteği, eğitim için algılanan çalışma arkadaşlarının desteği, eğitim programındaki öğrenme motivasyonu, eğitimden beklenen bireysel kazançlar ve eğitim ile ilgili kariyer beklentileri ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin alt boyutlarından algılanan eğitim olanakları, eğitim programlarındaki öğrenme motivasyonu ve eğitimden beklenen bireysel kazançlar boyutlarının örgütsel vatandaşlık davranışını pozitif yönlü etkilediği tespit edilmiştir. Diğer yandan, eğitim için algılanan amir desteği, eğitim için algılanan çalışma arkadaşlarının desteği ve eğitim ile ilgili kariyer beklentileri boyutlarının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Today, the worker type that businesses want most is the one who works voluntarily, does the job with love, has a high power of communication and adapts with the objectives of the business. Also, in this research it has taken a decisive role that there has been no research determining the effects of the training and development activities on the emergence of this type of over task behaviors on the workers. In this study, the relationships between education and development activities and organizational citizenship behaviors in human resources have been analyzed, also the effect level of education and development activities on organizational citizenship behavior have been determined. Besides, it aims within the body of a holding company which operates in retail selling, building and product sector in Konya have been done an analyze. In this study, results of correlation analysis indicated that there was a significant and positive relationship between organizational citizenship behavior and perceived educational chances, perceived supervisor support for education, perceived workmate support for education, learning motivation in education programs, individual benefits expected from education and career expectations regarding education, which are all subdimensions of education and development activities. Results of regression analysis showed that perceived education chances, learning motivation in education programs and individual benefits expected from education had a positive effect on organizational citizenship behavior. Whereas, those sub-dimensions of education and development activities which are perceived supervisor support for education, perceived workmate support for education and career expectations regarding education had no significant effect on organizational citizenship behavior.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :